Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Складова галузевого стандарту вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Туризм" ( 476 ) (Составная отраслевого стандарта высшего образования. Просветительно-профессиональная программа подготовки бакалавра за направлением 0504 "Туризм", профессиональное направление 6.050400 "Туризм")

Название (рус.) Составная отраслевого стандарта высшего образования. Просветительно-профессиональная программа подготовки бакалавра за направлением 0504 "Туризм", профессиональное направление 6.050400 "Туризм"
Кем принят Мін. освіти та науки (МОН)
Тип документа Стандарт
Рег. номер 476
Дата принятия 14.06.2004
Дата внесения изменений 09.07.2004
Рег. номер в Минюсте 864/9463
Дата регистрации в Минюсте 09.07.2004
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
14.06.2004 N 476
( z0863-04 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 864/9463


Складова галузевого стандарту вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ",
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400 "ТУРИЗМ"


1. Вступ

1.1. Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) є державним
документом, у якому визначається нормативний зміст навчання,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та
професійної підготовки бакалавра з напряму "Туризм".

1.2. ОПП є складовою компоненти стандартів вищої освіти та
використовується при:
розробленні та коригуванні відповідних навчальних планів і
програм навчальних дисциплін;
розробленні засобів діагностики рівня якості
освітньо-професійної підготовки бакалавра;
визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими
спеціальностями, кваліфікаціями;
визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та
підвищення кваліфікації.

2. Галузь використання

2.1. ОПП поширюється на систему вищої освіти: органи, які
здійснюють управління у галузі вищої освіти; вищі навчальні
заклади незалежно від підпорядкування та форми власності, де
готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
----------

за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм"
-----------------------------------

напряму підготовки 0504 "Туризм"
-----------------------------------

освітнього рівня базова вища освіта
-----------------------------------

кваліфікації "бакалавр з туризму"
-----------------------------------
з узагальненим об'єктом
діяльності система дій, направлена на
формування, просування та
реалізацію туристичного продукту,
екскурсійне обслуговування
-----------------------------------

нормативним терміном
навчання (денна форма) чотири роки
-----------------------------------

2.2. ОПП встановлює:
- нормативну частину змісту навчання у навчальних об'єктах,
засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
- рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
- нормативний термін навчання за очною формою навчання;
- нормативні форми державної атестації.

2.3. ОПП є обов'язковою для вищих навчальних закладів, що
готують фахівців даного профілю.

3. Визначення

3.1. У ОПП використані такі терміни та відповідні визначення:
Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднанні
за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене
суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у
свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв'язок між
пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в
системі понять, суджень уявлень тощо, яка має певний обсяг і
якість. Знання можна ідентифікувати тільки за умови їх виявлення у
вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.
Кредит - інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з
урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних
елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при
використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та
контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума
годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).
Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) -
педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності,
закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або
сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного
рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь
і навичок.
Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза
навчальної інформації, що зберігає властивості навчального
об'єкта.
Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що
має самостійну логічну структуру та зміст та дає змогу оперувати
цією інформацією у процесі діяльності мислення.
Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих
навчальних закладів, яка складається на основі
освітньої-професійної програми та структурно-логічної схеми
підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг
навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми
проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби
проведення підсумкового контролю.
Нормативний термін навчання - термін навчання за денною
(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та
вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої
освіти.
Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг
для здобуття вищої освіти, із видачею особам, які навчалися,
документа про вищу освіту державного зразка.
Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або
професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових
модулів), що поєднанні за ознаками приналежності їх змісту до
спільного освітнього або професійного напряму.

4. Позначення та скорочення

4.1. У освітньо-професійній програмі для формування шифрів
застосовуються такі скорочення назв циклів:
ГСЕП - гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ПЗ - природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;
ПП - професійної підготовки.

5. Обов'язкова частина змісту
освітньо-професійної програми

5.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо
складових узагальнених структур діяльності наведена у додатку 1.

6. Обов'язковий перелік навчальних
дисциплін і практик

6.1. У додатку 2 "Обов'язковий перелік навчальних дисциплін і
практик" подано обов'язковий перелік навчальних дисциплін і
практик, визначено блоки змістових модулів, що входять до кожної з
них, та визначені змістові модулі, що входять до кожного з блоків
змістових модулів.

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних
дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них.

Примітка. У додатку 1 та додатку 2 шифри змістових модулів
указані за структурами:

а) шифр змістового модуля, б) шифр змістового
що відповідає умінню, модуля, що
зазначеному у додатку 1 відповідає умінню,
Освітньо-кваліфікаційної зазначеному
характеристики у додатку 2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики

X. XX. XX. XX 3. XX. XX. XX
--------- -- ---------- --
| | | |
| | | |
| - номер змістового | - номер змістового
| модуля, наскрізний | модуля, наскрізний
| для цього вміння | для цього вміння
| |
------------ шифр уміння ------ шифр уміння

7. Розподіл змісту освітньо-професійної програми
підготовки, навчальний час за циклами підготовки,
обов'язковими навчальними дисциплінами

7.1. Освітньо-професійна програма передбачає цикл професійної
підготовки.

7.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми фахівців
та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми
підготовки, навчальний час за циклом підготовки, кількість
навчальних годин/кредитів вивчення кожної з обов'язкових
навчальних дисциплін нормативної частини програми підготовки
подано у додатку 3 "Розподіл змісту навчання та навчального часу
за циклами підготовки обов'язкових навчальних дисциплін".

8. Державна атестація осіб, які навчаються
у вищих навчальних закладах

8.1. На державну атестацію виноситься система умінь, що
визначена у освітньо-кваліфікаційній характеристиці, та система
відповідних змістових модулів, що зазначена у додатку 1 "Система
змістових модулів щодо складових узагальнених структур
діяльності".

8.2. Вид кваліфікаційної роботи встановлюється на основі
аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань діяльності,
що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

8.3. У додатку 4 "Нормативні форми державної атестації осіб,
які навчаються у вищих в навчальних закладах" наведено нормативні
форми державної атестації і подано розподіл змістовних модулів між
ними.

8.4. Вимоги до засобів об'єктивного контролю ступеня
досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки
встановлюються складовою Галузевого стандарту вищої освіти України
"Засоби діагностики якості вищої освіти", що затверджуються в
установленому порядку додатково.

9. Вимоги до системи освіти та
професійної підготовки

9.1. Вищий навчальний заклад відповідає за якість підготовки
фахівців із повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму
підготовки 0504 "Туризм" освітнього рівня повної вищої освіти.

9.2. Викладацький склад, який бере участь у викладанні
навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, повинен
мати відповідні: фах за дипломом про вищу освіту; наукову
спеціальність за дипломом про присвоєння наукового ступеня; вчене
звання, що присвоєно по кафедрі, на якій викладаються дані
навчальні дисципліни.

9.3. Для забезпечення якості підготовки фахівців вищий
навчальний заклад повинен використовувати у навчальному процесі:
- навчальну лабораторію "Туристська фірма";
- мультимедійну лінгафонну лабораторію;
- навчальну лабораторію "Готель";
- методичний кабінет екскурсійної та музейної справи;
- навчальну лабораторію туристських інформаційних технологій;
- навчальну лабораторію з спортивного туризму.

Директор Департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України Я.Я.Болюбаш


Додаток 1
До пункту 5.1
Освітньо-професійної
програми підготовки
бакалавра за фаховим
спрямуванням 6.050400
"Туризм" напряму
підготовки 0504
"Туризм"


Система змістових модулів щодо складових
узагальнених структур діяльності

------------------------------------------------------------------
| Шифри умінь| Зміст умінь, що забезпечують назви змістових |
|та змістових| модулів |
| модулів | |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01 | Обирати ефективну правову форму функціонування |
| | турпідприємства з урахуванням можливостей та умов |
| | ліцензування видів туристичної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.01 | Підприємство як об'єкт господарювання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.02 | Основи підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.03 | Поняття та види підприємницької діяльності в |
| | галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.04 | Правове регулювання підприємницької діяльності в |
| | галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.05 | Законодавчі акти в сфері туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.06 | Нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.07 | Правові засади державного регулювання |
| | підприємницької діяльності в галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.08 | Цивільно-правові зобов'язання та договори |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.09 | Юридична відповідальність за правопорушення у |
| | сфері підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.10 | Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.11 | Нормативно-правові основи формування туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.12 | Порядок оформлення туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.13 | Види діяльності туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.14 | Виставки, ярмарки та туристські салони |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.15 | Потенційні клієнти та партнери туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.16 | Спортивний напрям діяльності туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.17 | Підготовка та проведення туристського походу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.18 | Організація та проведення змагань з туристського |
| | багатоборства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.19 | Організаційно-масовий напрям діяльності |
| | туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.20 | Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.21 | Навчально-методичний напрям діяльності туристської|
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02 | Аналізувати існуючий рекреаційний потенціал |
| | територій щодо здійснення того чи іншого виду |
| | рекреаційної діяльності, користуючись статистичною|
| | та плановою документацією та стандартними |
| | методиками |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.01 | Географічні аспекти формування туристських |
| | ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.02 | Основні відомості про державу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.03 | Коротка історія формування території України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.04 | Туристський ареал України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.05 | Природні туристські ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.06 | Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду|
| | України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.07 | Антропогенні ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.08 | Подієвий туризм в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.09 | Комплексна оцінка туристських ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.10 | Класифікація туристських територій України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.11 | Туристські ресурси Криму та областей |
| | Чорноморсько-Азовського узбережжя |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.12 | Туристські ресурси Карпат |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.13 | Туристські ресурси Поділля |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.14 | Туристські ресурси Полісся |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.15 | Туристські ресурси центрального та східного |
| | регіонів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.16 | Вихідні постулати та основні поняття рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.17 | Об'єкт і предмет рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.18 | Основні концепції рекреології (гуманоцентровані |
| | концепції, економоцентровані концепції та |
| | антропоекологічна концепція) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.19 | Рекреаційна система: загальні властивості, |
| | структура, види та функції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.20 | Компоненти рекреаційної системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.21 | Природні та урбанізовані рекреаційні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.22 | Технічні системи та системи розселення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.23 | Біосоціалні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.24 | Рекреаційна діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.25 | Рекреаційна діяльність рекреанта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.26 | Основні моделі рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.27 | Активний туризм як соціальне явище |
|------------+---------------------------------------------------|
| | активного туризму в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.29 | Основні форми та види активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.30 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.31 | Методи і способи орієнтування на місцевості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.32 | Перша медична допомога в поході |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.33 | Фізична і технічна підготовка туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.34 | Тактика проведення туристської подорожі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.35 | Психолого-педагогічні аспекти проведення походу та|
| | забезпечення безпеки на маршруті |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.36 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.37 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.38 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.39 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.40 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.41 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.42 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.43 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.44 | Культурно-історичні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.45 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.46 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.53 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.54 | Мандрівництво в Україні як прообраз туризму |
| | (IX-XIX ст.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.55 | Зародження організованого туризму (кінець XIX - |
| | початок XX ст.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.56 | Розвиток туризму в Україні у 20-40-х роках XX ст. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.57 | Основні напрями розвитку туризму в Україні у |
| | повоєнний період |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.58 | Стан вітчизняного туризму у 70-80- ті роки XX ст. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.59 | Сучасний стан розвитку туризму в Україні |
| | (90-ті рр.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.60 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.61 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.62 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.63 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.64 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.65 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.66 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії і країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.67 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.68 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.69 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.70 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.71 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.72 | Загальна постановка оптимізаційних задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.73 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03 | Досліджувати попит потенційних споживачів |
| | туристських послуг, використовуючи методики |
| | маркетингових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.01 | Попит та пропозиція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.02 | Раціональний споживчий вибір та формування |
| | ринкового попиту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.03 | Сутність маркетингу та його сучасна концепція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.04 | Система і характеристики сучасного маркетингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.05 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.06 | Ринок туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.07 | Диференціальне числення функції однієї змінної |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.08 | Функції багатьох змінних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.09 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.10 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.11 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.12 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.13 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.04 | Визначати перелік туристських послуг для надання |
| | туристам за результатами аналізу |
| | нормативно-правових актів, що регламентують |
| | надання туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.04.01 | Законодавчі акти в сфері туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01 | Здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію |
| | інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний|
| | досвід з питань розробки турпродукту, |
| | використовуючи методи наукових досліджень та |
| | сучасні технічні засоби інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.01 | Предмет і методи статистики |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.02 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.03 | Абсолютні та відносні величини |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.04 | Середні й структурні середні показники |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.05 | Наука як продуктивна сила |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.06 | Сутність, предмет, об'єкт та функції науки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.07 | Класифікація наукових знань |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.08 | Основи методології наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.09 | Інформаційна база наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.10 | Методика наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.11 | Архітектура та принципи функціонування ПК |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.12 | Автоматизація робочих процесів у комп'ютерному |
| | середовищі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.13 | Технологія роботи у середовищі сучасних |
| | операційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.14 | Технологія створення, редагування та показу |
| | електронних презентацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.15 | Формалізація та алгоритмізація обчислювальних |
| | процесів. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.16 | Технологія створення, редагування та використання |
| | текстових документів, електронних таблиць, діаграм|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.17 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.18 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.19 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.20 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.21 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02 | Проводити ідентифікацію, класифікацію та надання |
| | інформації за допомогою програмних і комп'ютерних |
| | засобів, локальних і глобальних мереж |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.01 | Архітектура та принципи функціонування ПК |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.02 | Автоматизація робочих процесів у комп'ютерному |
| | середовищі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.03 | Технологія роботи у середовищі сучасних |
| | операційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.04 | Технологія створення, редагування та показу |
| | електронних презентацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.05 | Формалізація та алгоритмізація обчислювальних |
| | процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.06 | Технологія створення, редагування та використання |
| | текстових документів, електронних таблиць, діаграм|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.07 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.08 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.09 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.10 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.11 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03 | Розробляти методику маркетингових досліджень |
| | туристичного ринку з метою виявлення потреб |
| | туристів на окремі види туризму, туристські |
| | послуги, використовуючи існуючі методики та |
| | аналізуючи співвідношення попиту і пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.01 | Сутність маркетингу та його сучасна концепція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.02 | Система і характеристики сучасного маркетингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.03 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.04 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.05 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.06 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.07 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.08 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.09 | Визначення ймовірності події, її основні |
| | властивості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.10 | Випадкові величини та функції розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.11 | Числові характеристики випадкових величин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.12 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.13 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.14 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.15 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04 | Складати перспективні програми турів з метою |
| | подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня|
| | відповідності запитам туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.01 | Основні форми та види активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.02 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.03 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.04 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.05 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.06 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.07 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.08 | Географічні аспекти формування туристських |
| | ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.09 | Основні відомості про державу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.10 | Коротка історія формування території України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.11 | Туристський ареал України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.12 | Природні туристські ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.13 | Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду|
| | України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.14 | Антропогенні ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.15 | Подієвий туризм в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.16 | Комплексна оцінка туристських ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.17 | Класифікація туристських територій України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.18 | Туристські ресурси Криму та областей |
| | Чорноморсько-Азовського узбережжя |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.19 | Туристські ресурси Карпат |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.20 | Туристські ресурси Поділля |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.21 | Туристські ресурси Полісся |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.22 | Туристські ресурси центрального та східного |
| | регіонів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.23 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.24 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.25 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.26 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.27 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.28 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.29 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.30 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.31 | Туристська послуга як найбільша складова сфери |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.32 | Сегменти сфери туристських послу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.33 | Організація послуг розміщення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.34 | Організація основного функціонального процесу в |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.35 | Туристські категорії послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.36 | Організація рекреаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.37 | Організація спортивно-оздоровчих послуг. |
| | Організація видовищно-розважальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.38 | Організація інформаційно-пізнавальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.39 | Організація торгово-побутових послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.40 | Організація послуг бізнес-турів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.41 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.42 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.43 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.44 | Комп'ютерні технології у сфері туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.45 | Туризм як сфера діяльності: фактори, що впливають |
| | на розвиток туризму; класифікація туризму; форми і|
| | види туристської діяльності; система управління і |
| | регулювання туристської діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.46 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.47 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.48 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.49 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.50 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.51 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.52 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.53 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.54 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.55 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05 | Визначати оптимальні види та проектувати |
| | оптимальні схеми транспортування, використовуючи |
| | різні моделі транспортування та інформацію про |
| | існуючі транспортні мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.01 | Функції багатьох змінних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.02 | Інтегральне числення функцій однієї змінної |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.03 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.04 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.05 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.06 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.07 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.08 | Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних |
| | подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.09 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.10 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.11 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.12 | Організація авіаподорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.13 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.14 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.15 | Основні підходи та принципи забезпечення реклами |
| | транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06 | Проектувати тур та розраховувати його калькуляцію,|
| | використовуючи існуючі технології формування |
| | турпродукту та методики калькулювання туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.01 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.02 | Витрати і ціни на продукцію |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.03 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.09 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.10 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.11 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.12 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.13 | Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і|
| | структура |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.14 | Концепції технології гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.15 | Види і зміст технологі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.16 | Технологія гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.17 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення у готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.18 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.19 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.20 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.21 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.22 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.23 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.24 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту та|
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.25 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.26 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.27 | Бухгалтерський облік, його сутність і основи |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.28 | Предмет та метод бухгалтерського обліку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.29 | Облік господарських процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.30 | Формування ціни продажу туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.31 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.32 | Техніко-технологічна база виробництва |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.33 | Стан і перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.34 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.35 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.36 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.37 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07 | Проектувати туристську послугу, використовуючи її |
| | вербальну модель та інформацію щодо вимог діючих |
| | стандартів на вид послуги, що проектується |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.01 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.02 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.04 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.05 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.06 | Розподіл та кооперація праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.07 | Проектування робіт і нормування праці по операціях|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.08 | Робоче середовище та умови праці, режим роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08 | Проектувати процес обслуговування туристів за |
| | окремими етапами надання послуги, використовуючи |
| | існуючі технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.09 | Соціально-економічне значення ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.10 | Типологія підприємств харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.11 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.12 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.13 | Уніфіковані технології ресторанних послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.14 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.15 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.16 | Структура технологічних процесів експлуатації |
| | приміщень житлового поверху |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.17 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення у готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.18 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.19 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.20 | Розвиток теорії та практики організації послуг |
| | харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.21 | Типологія елементів обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.22 | Проектування послуг харчування та моделювання |
| | процесу надання послуг харчування різним |
| | категоріям споживачів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.23 | Стандартизація та сертифікація послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.24 | Методика підготовки екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.25 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.26 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.27 | Організація екскурсійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.28 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.29 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.30 | Поняття анімації туристської діяльності, її мета, |
| | задачі, роль у підвищенні ефективності туристської|
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.31 | Облік соціально-економічних та |
| | соціально-психологічних факторів формування та |
| | розширення інтересів і підвищення попиту на |
| | послуги туранімації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.32 | Специфіка анімації окремих типів та видів туризму:|
| | в'їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, |
| | дитячого, сімейного, оздоровчого, спортивного, |
| | пізнавального, релігійного тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.33 | Основні види анімаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.34 | Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.35 | Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, |
| | карнавали) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.36 | Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації|
| | тощо) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.37 | Анімаційні послуги тематичних парків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.38 | Анімація відпочинку туристів в туристських |
| | комплексах |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.39 | Продуктивність, мотивація та оплата праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01 | Визначати ефективність реалізації турпродукту з |
| | метою обґрунтування доцільності розробки туру, |
| | використовуючи галузеві методики її розрахунку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.01 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.02 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.03 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.04 | Аналіз прибутку і рентабельності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.05 | Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.06 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості і |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02 | Формувати відповідне завантаження, обсяги |
| | прибутків, їх розподіл та використання, |
| | використовуючи методики ситуаційного аналізу |
| | макро- і мікросередовища, враховуючи обсяги |
| | надання послуг та чинники, що впливають на |
| | економічний стан турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.01 | Управління підприємством |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.02 | Організація виробництва |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.03 | Виробнича і соціальна інфраструктур |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.04 | Капітал і виробничі фонди |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.05 | Нематеріальні ресурси й активи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.06 | Оборотні кошти |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.07 | Інвестиційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.08 | Економічний механізм діяльності підприємств |
| | туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.09 | Інвестиційна політика туристичної фірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.10 | Капітал, активи та фінансові ресурси турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.11 | Виробничо-технічний потенціал турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.12 | Стратегія розвитку турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.13 | Формування і розподіл прибутку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.14 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.15 | Аналіз фінансового стану підприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.16 | Аналіз прибутку і рентабельності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.17 | Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.18 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.19 | Аналіз виробництва турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.20 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.21 | Аналіз прибутку і рентабельності турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.22 | Аналіз фінансового стану турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.23 | Маргінальний дохід, прибутковість і рентабельність|
| | вітчизняних турпідприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.24 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.25 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.26 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.27 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01 | Вивчати та аналізувати сукупний попит споживачів |
| | послуг та чинники впливу на нього, користуючись |
| | даними аналізу показників світового та |
| | вітчизняного ринків послуг, статистичної |
| | інформації щодо функціонування підприємств |
| | туристської індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.01 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.02 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.03 | Абсолютні та відносні величини |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.04 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.05 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.06 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.07 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.08 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.09 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.10 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.11 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.12 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.13 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02 | Проводити аналіз макро- і мікросередовища |
| | рекреаційного комплексу, моніторинг основних |
| | конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках |
| | туристичних послуг, використовуючи стандартні |
| | методики моніторингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.01 | Архітектура рекреаційного середовища |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.02 | Планувальна структура рекреаційного регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.03 | Структурно-планувальна організація рекреаційного |
| | району |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.04 | Функціональне зонування рекреаційної території |
| | району |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.05 | Планувальна організації території рекреаційної |
| | зони |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.06 | Види рекреаційних комплексів та їх класифікація |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.07 | Архітектурно-планувальна організація курортних |
| | комплексів, комплексів відпочинку та туристських |
| | комплексів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.08 | Функціонувально-планувальна організація |
| | рекреаційних закладів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.09 | Планувальна організація жилого поверху, приміщень |
| | громадського та адміністративно-господарського |
| | призначення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.10 | Інтер'єр як організований внутрішній простір |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.11 | Основи формування внутрішнього простору |
| | рекреаційних закладів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.12 | Основні складові внутрішнього простору |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.13 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.14 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.15 | Загальна постановка оптимізаційних задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.16 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.17 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.18 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.19 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.20 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.21 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03 | Проводити дослідження кон'юнктури ринку та |
| | можливостей підприємства туристської галузі |
| | використовуючи засоби інформаційних технологій та |
| | відповідні методики і прийоми маркетингових |
| | досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.01 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.02 | Інноваційні процеси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.03 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.04 | Фінанси підприємницьких структур |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.06 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.07 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.08 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.09 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.10 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.11 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.12 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04 | Виявляти внутрішні часткові диспропорції у |
| | діяльності турпідприємства, здійснювати аналіз |
| | діяльності підприємства та його структурних |
| | підрозділів за певний звітний період, користуючись|
| | даними планової та звітної документації, |
| | статистичними показниками, стандартними методиками|
| | та інструментарієм аналітичної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.01 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.02 | Кореляційно-дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.03 | Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.04 | Метод і методичні прийоми економічного аналізу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.05 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.06 | Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на |
| | оплату |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.07 | Аналіз довгострокових активів підприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.08 | Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх |
| | використання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.09 | Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.10 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації туристичного продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.11 | Аналіз виробництва турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.12 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.13 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.14 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.15 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.16 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.17 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05 | Забезпечувати проведення причинно-наслідкового |
| | аналізу претензій та рекламацій клієнтів та |
| | партнерів, давати оцінку якості планування |
| | турпродукту, використовуючи методики аналізу та |
| | планування діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.01 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.02 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.03 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.04 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01 | Планувати систему заходів щодо забезпечення |
| | необхідної якості турпродукту, застосовуючи |
| | методологічні підходи до оцінки якості турпродукту|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.03 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.04 | Визначення ймовірності події, її основні |
| | властивості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.05 | Випадкові величини та функції розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.06 | Числові характеристики випадкових величин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02 | Здійснювати багатоваріантні розрахунки цін на |
| | турпродукт на підставі інформації про дію |
| | механізму формування ринкових цін на послуги, |
| | використовуючи доцільні методики ціноутворення та |
| | калькулювання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03 | Проектувати найбільш ефективне використання |
| | туристських потоків у часі та просторі на підставі|
| | інформації про переміщення та інтенсивність |
| | туристських потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.01 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.02 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.03 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.04 | Культурно-історичні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.05 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.06 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.07 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.08 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.09 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01 | Розробляти нові технології галузі, нові туристичні|
| | послуги та визначати соціально-економічний ефект |
| | та екологічні наслідки від їх упровадження на |
| | підставі аналізу ринкових тенденцій |
| | екологозахисних обмежень і змін макро- і |
| | мікросередовища та екології навколишнього |
| | середовища |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.01 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.02 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.03 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.08 | Технологічний процес виробництва ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.09 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.10 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.11 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.12 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.13 | Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види |
| | та структура |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.14 | Концепції технології гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.15 | Види та зміст технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.16 | Технологія гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.17 | Планувальна організація технологічних процесів у |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.18 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.19 | Структура технологічних процесів експлуатації |
| | приміщень житлового поверху |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.20 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення в готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.21 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.22 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02 | Визначати можливості зарубіжних партнерів щодо |
| | розробки турів, укладати угоди з зарубіжними |
| | споживачами, використовуючи результати досліджень |
| | світового ринку послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.01 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.02 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.03 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.04 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.05 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.06 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.07 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.08 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.09 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.10 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.11 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.12 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.13 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.14 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.15 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.16 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.17 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.18 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії, країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.19 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.20 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.21 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.22 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.23 | Нормативна граматика мови. Аудіювання та мовлення.|
| | Лексичний мінімум |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.24 | Абревіатури фахових термінів у туристській галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.25 | Лексичний мінімум ділових контактів, ділових |
| | зустрічей, ділових нарад |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.26 | Лексика, граматика, і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03 | Розробляти проекти нових турів, пропонувати |
| | ефективні форми надання рекреаційних послуг, |
| | враховуючи потенційний попит споживачів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.01 | Маркетингова товарна політика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.02 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.03 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.04 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.05 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.06 | Культурно-історичні ресурс |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.07 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.08 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.09 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.10 | Основні концепції рекреології (гуманоцентровані |
| | концепції, економоцентровані концепції та |
| | антропоекологічна концепція) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.11 | Рекреаційна система: загальні властивості, |
| | структура, види та функції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.12 | Компоненти рекреаційної системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.13 | Природні та урбанізовані рекреаційні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.14 | Технічні системи та системи розселення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.15 | Біосоціальні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.16 | Рекреаційна діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.17 | Рекреаційна діяльність рекреанта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.18 | Основні моделі рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.19 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.20 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.21 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.22 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.23 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.24 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.25 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.26 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.27 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.28 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.29 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.30 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.31 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії, країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.32 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.33 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.34 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.35 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.36 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.37 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.38 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.39 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01 | Розробляти план маркетингових досліджень з метою |
| | визначення сегменту ринку, потенційних споживачів |
| | турпродукту, використовуючи існуючі методики |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.01 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.02 | Маркетингова товарна політика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.03 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.04 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.05 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.06 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.07 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02 | Обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах |
| | змін попиту та якості послуг, використовуючи |
| | методики ціноутворення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03 | Прогнозувати обсяг і асортимент туристських послуг|
| | за умови залучення нових споживачів, |
| | використовуючи методи прогнозування попиту та |
| | інтенсивність туристських потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.01 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.02 | Ринок туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.03 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.04 | Ряди динамік |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.05 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.06 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.07 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.08 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.09 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.10 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.11 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.12 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04 | Коригувати обсяги, асортимент та ціни за одиницю |
| | послуг, що надаються, досліджуючи і прогнозуючи |
| | сезонні коливання, використовуючи методики |
| | визначення сезонних коливань, методи прогнозування|
| | та структуру витрат на одиницю послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.08 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.09 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.10 | Методи маркетингового ціноутворення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.11 | Формування цін продажу туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.12 | Цінова політика туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.13 | Вартість туристського обслуговування та ціни |
| | туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.14 | Механізм регулювання цін на туристичні послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.15 | Маркетингова цінова політика. Методи |
| | маркетингового ціноутворення в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.16 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.17 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01 | Організовувати підготовку, презентацію і поширення|
| | спеціалізованої туристської інформації, |
| | використовуючи рекламні та PR технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.01 | Маркетингова політика комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.02 | Комплекс маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.03 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.04 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.05 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.06 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.07 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.08 | Просування туристичного продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.09 | Просування та реклама в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.10 | Виставки та ярмарки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.11 | Організація як функція управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02 | Формувати попит та просувати туристські послуги на|
| | ринку за результатами маркетингових досліджень і |
| | рекламної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.01 | Маркетингова політика комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.02 | Комплекс маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.03 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.04 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.05 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.06 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.07 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.08 | Виставки та ярмарки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03 | Формувати туристську агентську мережу, банк |
| | постійних клієнтів за допомогою комп'ютерних |
| | засобів, локальних і глобальних мереж |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.01 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.02 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.03 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.04 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.05 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.06 | Поняття інформаційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.07 | Призначення і функції інформаційних систем в |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.08 | Бази даних туристського профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.09 | Інтернет технології в турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01 | Приймати рішення щодо каналів реалізації |
| | турпродукту на основі вивчення можливостей |
| | потенційних комерційних партнерів на засадах |
| | дотримання основ господарського та міжнародного |
| | права і документоведення та методики ведення |
| | ділових переговорів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.02 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.03 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.04 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.05 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.06 | Правовий режим міжнародної туристичної діяльності.|
| | Міжнародні нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.07 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.08 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.09 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02 | Укладати угоди з постачальниками супутніх |
| | туристських послуг, використовуючи зміст та вимоги|
| | договірного права і документоведення та методики |
| | ведення ділових переговорів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.02 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.03 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності. |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.04 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.05 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03 | Стимулювати збут турпродукту, використовуючи |
| | методи та прийоми стимулювання попиту та принципи |
| | мотивації збутової діяльності, нерекламні методи |
| | просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.01 | Стимулювання збуту. Особистий продаж в комплексі |
| | маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.02 | Мотивація |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.03 | Продуктивність, мотивація та оплата праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.04 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.05 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04 | Здійснювати заходи щодо підвищення |
| | конкурентоспроможності турпідприємства на основі |
| | аналізу споживчих якостей турпродукту конкурентів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.01 | Планування в організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.02 | Планування діяльності турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.03 | Основи фінансів підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.04 | Організація грошових розрахунків підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.05 | Грошові надходження підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.06 | Обігові кошти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05 | Упроваджувати раціональні прийоми бронювання |
| | туристських послуг за допомогою інформаційних |
| | технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.01 | Призначення і функції інформаційних систем у |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.02 | Стан упровадження інформаційних технологій у |
| | турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.03 | Бази даних туристського профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.04 | Інтернет технології у турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.05 | Інформаційні системи бронювання і резервування |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.06 | Глобальні дистрибюторні системи у туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06 | Організовувати підбір, призначати та звільняти на |
| | маршрути кадри, що контактують з туристами, |
| | координують і контролюють виконання програм |
| | обслуговування (гідів-екскурсоводів, інструкторів,|
| | аніматорів, методистів тощо), використовуючи |
| | результати психологічного аналізу працівника та з |
| | дотриманням методик добору, наймання та звільнення|
| | кадрів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.01 | Лідерство |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.02 | Комунікації в системі управління організацією |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.03 | Добір кадрів, наймання персоналу. |
| | Організаційно-розпорядчі документи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.04 | Психологічний аналіз особи працівника |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.05 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.06 | Вивільнення персоналу, плинність кадрів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01 | Виявляти та реєструвати претензії, скарги, |
| | рекламації зі сторони споживачів туристських |
| | послуг, організовувати та проводити заходи, що |
| | спрямовані на їх усунення на підставі методик |
| | загального менеджменту якості та з використанням |
| | інструментів контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02 | Перевіряти виконання прийнятих рішень з визначених|
| | моделей та методів усунення претензій та |
| | рекламацій, застосовуючи методики прийняття рішень|
| | та специфіки ведення претензійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.02 | Управлінський контроль |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.03 | Ефективність управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01 | Вивчати можливості закордонних та вітчизняних |
| | партнерів, використовуючи прямі контакти на мові |
| | партнерів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.01 | Мовні моделі звертання ввічливості, вибачення, |
| | погодження |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.02 | Елементи усного перекладу інших ділових контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.03 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.04 | Діловий етикет ділового листування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.05 | Дослідження друкованої іншомовної оригінальної |
| | літератури та розширення лексико-граматичних |
| | навичок |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.06 | Методи та лінгвістичні особливості анотування та |
| | реферування іншомовних джерел |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.07 | Основи перекладу професійно-орієнтовних іншомовних|
| | джерел |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.08 | Комп'ютерний переклад. Лексичний мінімум |
| | комп'ютерних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.09 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02 | Проводити ділові переговори із зарубіжними |
| | партнерами, підтримувати ділові контакти, |
| | використовуючи технічні засоби, зв'язки, |
| | інформаційні технології у тому числі іноземними |
| | мовами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.01 | Нормативна граматика мови. Аудіювання та мовлення.|
| | Лексичний мінімум |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.02 | Ознайомче та пошукове читання з визначеною |
| | швидкістю без словника |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.03 | Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих |
| | слів (із використанням словника) |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.04 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.05 | Структура діалогу загальнонаукового характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.06 | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.07 | Лексичний мінімум ділових контактів, ділових |
| | зустрічей, ділових нарад |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.08 | Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, |
| | погодження |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.09 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.10 | Інтернет технології в туристичному бізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03 | Брати участь в укладанні угоди із зарубіжними та |
| | вітчизняними партнерами та забезпечувати їх |
| | реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного|
| | та договірного права |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.01 | Правовий режим міжнародної туристської діяльності.|
| | Міжнародні нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.02 | Регламентація міжнародної туристської діяльності у|
| | законодавстві України |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.03 | Правове регулювання зовнішньоекономічної |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.04 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.05 | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.06 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.07 | Діловий етикет ділового листування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04 | Співпрацювати з фінансово-кредитними установами, |
| | страховими компаніями, консульствами і |
| | представництвами в межах посадових обов'язків, |
| | використовуючи регламентуючі документи на засадах |
| | договірного права |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.01 | Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова |
| | система |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.02 | Фінанси підприємницьких структур |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.03 | Державні та місцеві фінанси |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.04 | Фінансова політика і фінансові механізми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.05 | Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки |
| | державного бюджету |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.06 | Податки і податкова систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.07 | Державні цільові фонди. Державний кредит і |
| | державний борг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.08 | Страхування і страховий ринок |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.09 | Оподаткування підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.10 | Кредитування підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.11 | Оцінювання фінансового стану підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.12 | Фінансове планування на підприємствах |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.13 | Фінансова санація підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.14 | Фінансова політика турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.15 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.16 | Порядок складання звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05 | Взаємодіяти з виробниками туристських послуг; |
| | засобами розміщення, підприємствами харчування, |
| | транспорту, екскурсійними бюро, музеями, |
| | спортивними установами, іншими закладами |
| | рекреаційно-курортної сфери, сфери культури тощо з|
| | дотриманням правил ведення договірної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.01 | Поняття і сутність менеджменту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.02 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.03 | Інформаційні технології в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.06 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.07 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.08 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.09 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.10 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.11 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.01 | Формувати систему документів-регламентів |
| | регулювання організаційних відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.01.01 | Добір кадрів, наймання персоналу. |
| | Організаційно-розпорядчі документи. Документи з |
| | особового складу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02 | Раціонально організовувати та вести власний |
| | сегмент документообороту, власний архів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02.01 | Час як ресурс |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02.02 | Планування особистої праці, організація робочого |
| | місця |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03 | Розраховувати ефективність використання оргтехніки|
| | та потребу в ній, при організації діловодства, |
| | використовуючи можливості комп'ютерних технологій |
| | та існуючі методики оцінки ефективності |
| | використання оргтехніки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.01 | Розподіл та кооперація праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.02 | Проектування робіт і нормування праці по операціях|
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.03 | Робоче середовище та умови праці, режим роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.04 | Спеціальні інформаційні програми туристичних |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01 | Визначати потенційно небезпечні ділянки |
| | виробництва, види виробничих процесів та елементи |
| | природного середовища, що можуть створювати |
| | загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, |
| | застосовуючи методи спостереження та контролю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.01 | Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних |
| | ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.02 | Методи спостереження та контролю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.03 | Методи визначення джерел небезпеки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02 | Планувати запобіжні заходи на підставі відомостей |
| | щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, |
| | видів виробничих процесів та елементів природного |
| | середовища за допомогою типових інструкцій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.01 | Порядок розробки декларації про безпеку |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.02 | Класифікація надзвичайних ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.03 | Єдина державна система запобігання і реагування на|
| | надзвичайні ситуації техногенного та природного |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.04 | Фінансові та матеріальні резерви для запобігання |
| | та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.05 | Практична підготовка та відпрацювання дій за |
| | планами реагування на надзвичайні ситуації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03 | Забезпечувати оперативне приймання сигналів про |
| | виникнення небезпеки та їх розпізнавання |
| | персоналом об'єкту при загрозі виникнення |
| | надзвичайної ситуації за допомогою штатних та |
| | індивідуальних джерел інформації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03.01 | Системи централізованого та локального оповіщення |
| | населення |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03.02 | Порядок надання інформації у сфері захисту |
| | населення та територій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04 | Організовувати встановлення виду і ступеня |
| | зараження об'єкта радіоактивними, біологічними та |
| | небезпечними хімічними речовинами в умовах |
| | надзвичайної ситуації з урахуванням планових |
| | документів цивільного захисту об'єкту |
| | господарювання, використовуючи табельні прилади, |
| | інструкції та (за необхідності) транспортні засоби|
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.01 | Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної |
| | небезпек |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.02 | Прилади для визначення виду і ступеню зараження |
| | об'єкта радіоактивними, біологічними та |
| | небезпечними хімічними речовинами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.03 | Організація позначення межі зон зараження |
| | відповідно до їх типів та рівня |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.04 | Положення, інструкції про порядок ведення |
| | документації при радіаційному, біологічному та |
| | хімічному контролі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2. 07.01 | Організовувати дотримання вимог безпеки праці |
| | учасниками трудового процесу на підставі |
| | технологічної документації, використовуючи чинну |
| | нормативно-правову базу з питань охорони праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.01 | Управління охороною праці, інструктажі з питань |
| | охорони праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.02 | Вимоги безпеки до технологічного обладнання та |
| | процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.03 | Електробезпека та пожежна безпека |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.04 | Аналіз стану безпеки праці в галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.05 | Основи фізіології праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2. 07.02 | Організовувати дотримання санітарно-гігієнічних |
| | вимог учасниками трудового процесу на підставі |
| | технологічної документації, використовуючи чинну |
| | нормативно-правову базу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.01 | Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в |
| | технологічному процесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.02 | Вплив шкідливих речовин на здоров'я працюючих |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.03 | Аналіз та профілактика професійних захворювань в |
| | галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.04 | Основи фізіології праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01 | Визначати політику в галузі якості послуг з |
| | урахуванням вимог галузевих стандартів |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.04 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02 | Впроваджувати наукові методи управління якістю |
| | туристських послуг, використовуючи методики |
| | загального управління та управління якістю |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.01 | Поняття і сутність менеджменту |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.02 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.03 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.04 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.05 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.06 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03 | Формувати банк стандартів, технічних умов, |
| | слідкувати за змінами з питань стандартизації |
| | якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.01 | Поняття інформаційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.02 | Призначення і функції інформаційних систем у |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.03 | Стан упровадження інформаційних технологій у |
| | турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.04 | Бази даних туристичного профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04 | Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг |
| | споживчої якості туристських послуг конкурентів, |
| | досліджувати реакцію споживачів на якість послуг, |
| | використовуючи нормативи якості туристських послуг|
| | та методики маркетингових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.04 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.05 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05 | Вносити рекомендації з введення нових чи змін |
| | існуючих вимог щодо якості туристських послуг, |
| | використовуючи діючи нормативи якості туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.04 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.05 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01 | Розробляти різні види туристських маршрутів з |
| | урахуванням рекреаційних, пізнавальних та інших |
| | потреб індивіда на підставі знань рекреаційних |
| | ресурсів, комплексів соціокульторологічних |
| | характеристик рекреаційного регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.01 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.02 | Методи і способи орієнтування на місцевості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.03 | Перша медична допомога в поході |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.04 | Фізична і технічна підготовка туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.05 | Тактика проведення туристської подорожі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.06 | Психолого-педагогічні аспекти проведення походу та|
| | забезпечення безпеки на маршруті |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.07 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.08 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.09 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.10 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.11 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.12 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.13 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.14 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.15 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.16 | Організація послуг розміщення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.17 | Організація основного функціонального процесу в |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.18 | Туристські категорії послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.19 | Організація рекреаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.20 | Організація спортивно-оздоровчих послуг. |
| | Організація видовищно-розважальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.21 | Організація інформаційно-пізнавальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.22 | Організація торгово-побутових послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.23 | Організація послуг бізнес-турів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02 | Розробляти різні види екскурсій з урахуванням |
| | пізнавальних потреб індивіда на підставі знань |
| | екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, |
| | культури, релігії рекреанта, існуючих технологій |
| | розробки екскурсійної програми, методик проведення|
| | екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.01 | Історія екскурсійної справи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.02 | Туристсько-екскурсійні організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.03 | Класифікація екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.04 | Методика підготовки екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.05 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.06 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.07 | Організація екскурсійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.08 | Професійна майстерність екскурсовода |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.09 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.10 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03 | Розробляти різні види транспортних подорожей з |
| | урахуванням рекреаційних потреб індивіда на |
| | підставі знань з технології та організації |
| | транспортних послуг, існуючих транспортних схем |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.01 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.02 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.03 | Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних |
| | подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.04 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.05 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.06 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.07 | Організація авіаподорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.08 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.09 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.10 | Основні підходи та принципи забезпечення реклами |
| | транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04 | Розробляти різні види спеціалізованого відпочинку |
| | та розваг з урахуванням рекреаційних потреб |
| | індивіда на підставі знань туристських та |
| | рекреаційних ресурсів регіону надання послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.01 | Поняття анімації туристської діяльності, її мета, |
| | задачі, роль у підвищенні ефективності туристської|
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.02 | Облік соціально-економічних та |
| | соціально-психологічних факторів формування та |
| | розширення інтересів і підвищення попиту на |
| | послуги туранімації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.03 | Специфіка анімації окремих типів та видів туризму:|
| | в'їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, |
| | дитячого, сімейного, оздоровчого та спортивного, |
| | пізнавального та релігійного тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.04 | Основні види анімаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.05 | Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.06 | Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, |
| | карнавали) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.07 | Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації|
| | тощо) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.08 | Анімаційні послуги тематичних парків |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.09 | Анімація відпочинку туристів в туристських |
| | комплексах |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01 | Складати технологічні карти на окремі етапи |
| | надання послуги в межах процесу обслуговування |
| | туристів, використовуючи існуючі технології |
| | надання туристських послуг, правила складання та |
| | вимоги до змісту технологічної документації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.01 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.02 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.06 | Допоміжний технологічний процесс туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02 | Складати технологічну документацію (технологічну |
| | карту туристської подорожі, графік завантаження |
| | турпідприємства, інформаційний листок до |
| | турпутівки тощо), використовуючи типові форми та |
| | правила їх складання за результатами проектування |
| | пакету туристичних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процессу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03 | Оформляти виїзні документи індивідуальних |
| | туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог |
| | чинного законодавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.06 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.07 | Порядок оформлення виїзду українських громадян за |
| | кордон |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04 | Проводити розрахунки страхових тарифів на підставі|
| | нормативно-правової бази з питань страхування та |
| | особливостей страхування майна і життя в Україні |
| | та за кордоном |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04.01 | Страхування і страховий ринок |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04.02 | Розрахунок страхових тарифів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05 | Здійснювати економічно обґрунтоване коригування |
| | цін на підставі розуміння дії механізму формування|
| | ринкових цін на послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.01 | Витрати і ціни на продукцію |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.02 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.03 | Цінова політика туристичної фірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.04 | Вартість туристичного обслуговування та ціни |
| | турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.05 | Механізм регулювання цін на туристичні послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.06 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.07 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.08 | Структура ринкової ціни на послуги турпідприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.09 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.10 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.11 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.12 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.13 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06 | Організовувати ведення бухгалтерського обліку та |
| | визначати фінансові результати від здійснення |
| | туристської діяльності, використовуючи нормативну |
| | базу з організації та ведення бухгалтерського |
| | обліку та діючі методики обліку господарських |
| | операцій з активами і пасивами підприємства, в |
| | умовах функціонування турпідприємства без апарату |
| | управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.01 | Бухгалтерський облік, його сутність і основи |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.02 | Предмет і метод бухгалтерського обліку. Форми |
| | бухгалтерського облік |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.03 | Облік господарських процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.04 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.05 | Порядок складання звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.06 | Організація бухгалтерського обліку |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.07 | Фінансовий облік необоротних активів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.08 | Фінансовий облік оборотних активів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.09 | Фінансовий облік капіталу і зобов'язань |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.10 | Формування фінансової звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.11 | Облік діяльності туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.12 | Облік діяльності турагента |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.13 | Облік діяльності інших суб'єктів, що надають |
| | турпослуги (розміщення, харчування, екскурсійні, |
| | розважальні та інші) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01 | Проводити тестування споживачів турпродукту, |
| | використовуючи інформацію про функціонування |
| | системи надання туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02 | Виявляти та оперативно усувати виявлені недоліки в|
| | ході надання туристських послуг, використовуючи |
| | методи контролю процесу споживання, а також методи|
| | і моделі прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.02 | Підготовка до розробки управлінського рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.03 | Розробка управлінського рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.04 | Прийняття рішення, реалізація, аналіз результату |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.05 | Автоматизація процесу прийняття управлінського |
| | рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03 | Оперативно корегувати окремі операції |
| | технологічних процесів, здійснювати контроль за |
| | штрафними санкціями згідно з договорами і |
| | путівками, використовуючи існуючі технології |
| | формування та надання туристських послуг, правила |
| | ведення претензійної роботи та стандарти |
| | фінансової дисципліни |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.03 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.06 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.07 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.08 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.09 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.10 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.11 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01 | Здійснювати пошук перспективних партнерів зі збуту|
| | турпродукту, використовуючи основні форми продажу |
| | туристичного продукту, схеми просування продукту |
| | туроператора, методи і нормативні основи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництва, реалізації, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.02 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.08 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.09 | Методи і нормативна основа реклами турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.10 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.11 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.12 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.13 | Інтернет технології в туристичному бізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.14 | Глобальні дистриб'юторські системи в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.15 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.16 | Структура діалогу загальнонаукового характеру |
| | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.17 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02 | Укладати договори про співробітництво, |
| | використовуючи правила ведення договірної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процес виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01 | Здійснювати контроль операцій процесу |
| | обслуговування клієнтів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.04 | Комп'ютерні технології в сфері туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02 | Контролювати виконання укладених угод |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.06 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03 | Контролювати дотримання програм перебування, |
| | протокольних заходів, правильність оформлення |
| | турдокументації, правильність бронювання й |
| | оформлення послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.01 | Управлінський контроль |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.02 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.03 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.06 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.07 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.08 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.09 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.10 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення в готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.11 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.12 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.13 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.14 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.15 | Стандартизація та сертифікація послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.16 | Організаційно-правова та нормативно-технічна |
| | документація, що регулює роботу підприємств |
| | харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.17 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.18 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.19 | Організація екскурсійної робот |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.20 | Професійна майстерність екскурсовода |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.21 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.22 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.23 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.24 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.25 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.26 | Організація авіаподорожей. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.27 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.28 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних послуг |
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.