Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


Складова галузевого стандарту вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0504 "Туризм", фахове спрямування 6.050400 "Туризм"

Название (рус.) Составная отраслевого стандарта высшего образования. Просветительно-профессиональная программа подготовки бакалавра за направлением 0504 "Туризм", профессиональное направление 6.050400 "Туризм"
Кем принят Мін. освіти та науки (МОН)
Тип документа Стандарт
Рег. номер 476
Дата принятия 14.06.2004
Рег. номер в Минюсте 864/9463
Дата регистрации в Минюсте 09.07.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
14.06.2004 N 476
( z0863-04 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за N 864/9463


Складова галузевого стандарту вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ 0504 "ТУРИЗМ",
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400 "ТУРИЗМ"


1. Вступ

1.1. Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) є державним
документом, у якому визначається нормативний зміст навчання,
встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та
професійної підготовки бакалавра з напряму "Туризм".

1.2. ОПП є складовою компоненти стандартів вищої освіти та
використовується при:
розробленні та коригуванні відповідних навчальних планів і
програм навчальних дисциплін;
розробленні засобів діагностики рівня якості
освітньо-професійної підготовки бакалавра;
визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими
спеціальностями, кваліфікаціями;
визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та
підвищення кваліфікації.

2. Галузь використання

2.1. ОПП поширюється на систему вищої освіти: органи, які
здійснюють управління у галузі вищої освіти; вищі навчальні
заклади незалежно від підпорядкування та форми власності, де
готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
----------

за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм"
-----------------------------------

напряму підготовки 0504 "Туризм"
-----------------------------------

освітнього рівня базова вища освіта
-----------------------------------

кваліфікації "бакалавр з туризму"
-----------------------------------
з узагальненим об'єктом
діяльності система дій, направлена на
формування, просування та
реалізацію туристичного продукту,
екскурсійне обслуговування
-----------------------------------

нормативним терміном
навчання (денна форма) чотири роки
-----------------------------------

2.2. ОПП встановлює:
- нормативну частину змісту навчання у навчальних об'єктах,
засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
- рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
- нормативний термін навчання за очною формою навчання;
- нормативні форми державної атестації.

2.3. ОПП є обов'язковою для вищих навчальних закладів, що
готують фахівців даного профілю.

3. Визначення

3.1. У ОПП використані такі терміни та відповідні визначення:
Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднанні
за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.
Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене
суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у
свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв'язок між
пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в
системі понять, суджень уявлень тощо, яка має певний обсяг і
якість. Знання можна ідентифікувати тільки за умови їх виявлення у
вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.
Кредит - інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з
урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних
елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при
використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та
контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума
годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).
Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) -
педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності,
закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або
сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного
рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь
і навичок.
Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза
навчальної інформації, що зберігає властивості навчального
об'єкта.
Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що
має самостійну логічну структуру та зміст та дає змогу оперувати
цією інформацією у процесі діяльності мислення.
Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих
навчальних закладів, яка складається на основі
освітньої-професійної програми та структурно-логічної схеми
підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг
навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми
проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби
проведення підсумкового контролю.
Нормативний термін навчання - термін навчання за денною
(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та
вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої
освіти.
Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг
для здобуття вищої освіти, із видачею особам, які навчалися,
документа про вищу освіту державного зразка.
Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або
професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових
модулів), що поєднанні за ознаками приналежності їх змісту до
спільного освітнього або професійного напряму.

4. Позначення та скорочення

4.1. У освітньо-професійній програмі для формування шифрів
застосовуються такі скорочення назв циклів:
ГСЕП - гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ПЗ - природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;
ПП - професійної підготовки.

5. Обов'язкова частина змісту
освітньо-професійної програми

5.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо
складових узагальнених структур діяльності наведена у додатку 1.

6. Обов'язковий перелік навчальних
дисциплін і практик

6.1. У додатку 2 "Обов'язковий перелік навчальних дисциплін і
практик" подано обов'язковий перелік навчальних дисциплін і
практик, визначено блоки змістових модулів, що входять до кожної з
них, та визначені змістові модулі, що входять до кожного з блоків
змістових модулів.

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних
дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них.

Примітка. У додатку 1 та додатку 2 шифри змістових модулів
указані за структурами:

а) шифр змістового модуля, б) шифр змістового
що відповідає умінню, модуля, що
зазначеному у додатку 1 відповідає умінню,
Освітньо-кваліфікаційної зазначеному
характеристики у додатку 2
Освітньо-кваліфікаційної
характеристики

X. XX. XX. XX 3. XX. XX. XX
--------- -- ---------- --
| | | |
| | | |
| - номер змістового | - номер змістового
| модуля, наскрізний | модуля, наскрізний
| для цього вміння | для цього вміння
| |
------------ шифр уміння ------ шифр уміння

7. Розподіл змісту освітньо-професійної програми
підготовки, навчальний час за циклами підготовки,
обов'язковими навчальними дисциплінами

7.1. Освітньо-професійна програма передбачає цикл професійної
підготовки.

7.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми фахівців
та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми
підготовки, навчальний час за циклом підготовки, кількість
навчальних годин/кредитів вивчення кожної з обов'язкових
навчальних дисциплін нормативної частини програми підготовки
подано у додатку 3 "Розподіл змісту навчання та навчального часу
за циклами підготовки обов'язкових навчальних дисциплін".

8. Державна атестація осіб, які навчаються
у вищих навчальних закладах

8.1. На державну атестацію виноситься система умінь, що
визначена у освітньо-кваліфікаційній характеристиці, та система
відповідних змістових модулів, що зазначена у додатку 1 "Система
змістових модулів щодо складових узагальнених структур
діяльності".

8.2. Вид кваліфікаційної роботи встановлюється на основі
аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань діяльності,
що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

8.3. У додатку 4 "Нормативні форми державної атестації осіб,
які навчаються у вищих в навчальних закладах" наведено нормативні
форми державної атестації і подано розподіл змістовних модулів між
ними.

8.4. Вимоги до засобів об'єктивного контролю ступеня
досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки
встановлюються складовою Галузевого стандарту вищої освіти України
"Засоби діагностики якості вищої освіти", що затверджуються в
установленому порядку додатково.

9. Вимоги до системи освіти та
професійної підготовки

9.1. Вищий навчальний заклад відповідає за якість підготовки
фахівців із повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму
підготовки 0504 "Туризм" освітнього рівня повної вищої освіти.

9.2. Викладацький склад, який бере участь у викладанні
навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, повинен
мати відповідні: фах за дипломом про вищу освіту; наукову
спеціальність за дипломом про присвоєння наукового ступеня; вчене
звання, що присвоєно по кафедрі, на якій викладаються дані
навчальні дисципліни.

9.3. Для забезпечення якості підготовки фахівців вищий
навчальний заклад повинен використовувати у навчальному процесі:
- навчальну лабораторію "Туристська фірма";
- мультимедійну лінгафонну лабораторію;
- навчальну лабораторію "Готель";
- методичний кабінет екскурсійної та музейної справи;
- навчальну лабораторію туристських інформаційних технологій;
- навчальну лабораторію з спортивного туризму.

Директор Департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України Я.Я.Болюбаш


Додаток 1
До пункту 5.1
Освітньо-професійної
програми підготовки
бакалавра за фаховим
спрямуванням 6.050400
"Туризм" напряму
підготовки 0504
"Туризм"


Система змістових модулів щодо складових
узагальнених структур діяльності

------------------------------------------------------------------
| Шифри умінь| Зміст умінь, що забезпечують назви змістових |
|та змістових| модулів |
| модулів | |
|------------+---------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01 | Обирати ефективну правову форму функціонування |
| | турпідприємства з урахуванням можливостей та умов |
| | ліцензування видів туристичної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.01 | Підприємство як об'єкт господарювання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.02 | Основи підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.03 | Поняття та види підприємницької діяльності в |
| | галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.04 | Правове регулювання підприємницької діяльності в |
| | галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.05 | Законодавчі акти в сфері туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.06 | Нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.07 | Правові засади державного регулювання |
| | підприємницької діяльності в галузі туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.08 | Цивільно-правові зобов'язання та договори |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.09 | Юридична відповідальність за правопорушення у |
| | сфері підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.10 | Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.11 | Нормативно-правові основи формування туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.12 | Порядок оформлення туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.13 | Види діяльності туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.14 | Виставки, ярмарки та туристські салони |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.15 | Потенційні клієнти та партнери туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.16 | Спортивний напрям діяльності туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.17 | Підготовка та проведення туристського походу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.18 | Організація та проведення змагань з туристського |
| | багатоборства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.19 | Організаційно-масовий напрям діяльності |
| | туристської організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.20 | Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.01.21 | Навчально-методичний напрям діяльності туристської|
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02 | Аналізувати існуючий рекреаційний потенціал |
| | територій щодо здійснення того чи іншого виду |
| | рекреаційної діяльності, користуючись статистичною|
| | та плановою документацією та стандартними |
| | методиками |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.01 | Географічні аспекти формування туристських |
| | ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.02 | Основні відомості про державу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.03 | Коротка історія формування території України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.04 | Туристський ареал України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.05 | Природні туристські ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.06 | Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду|
| | України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.07 | Антропогенні ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.08 | Подієвий туризм в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.09 | Комплексна оцінка туристських ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.10 | Класифікація туристських територій України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.11 | Туристські ресурси Криму та областей |
| | Чорноморсько-Азовського узбережжя |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.12 | Туристські ресурси Карпат |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.13 | Туристські ресурси Поділля |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.14 | Туристські ресурси Полісся |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.15 | Туристські ресурси центрального та східного |
| | регіонів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.16 | Вихідні постулати та основні поняття рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.17 | Об'єкт і предмет рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.18 | Основні концепції рекреології (гуманоцентровані |
| | концепції, економоцентровані концепції та |
| | антропоекологічна концепція) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.19 | Рекреаційна система: загальні властивості, |
| | структура, види та функції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.20 | Компоненти рекреаційної системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.21 | Природні та урбанізовані рекреаційні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.22 | Технічні системи та системи розселення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.23 | Біосоціалні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.24 | Рекреаційна діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.25 | Рекреаційна діяльність рекреанта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.26 | Основні моделі рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.27 | Активний туризм як соціальне явище |
|------------+---------------------------------------------------|
| | активного туризму в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.29 | Основні форми та види активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.30 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.31 | Методи і способи орієнтування на місцевості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.32 | Перша медична допомога в поході |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.33 | Фізична і технічна підготовка туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.34 | Тактика проведення туристської подорожі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.35 | Психолого-педагогічні аспекти проведення походу та|
| | забезпечення безпеки на маршруті |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.36 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.37 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.38 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.39 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.40 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.41 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.42 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.43 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.44 | Культурно-історичні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.45 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.46 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.53 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.54 | Мандрівництво в Україні як прообраз туризму |
| | (IX-XIX ст.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.55 | Зародження організованого туризму (кінець XIX - |
| | початок XX ст.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.56 | Розвиток туризму в Україні у 20-40-х роках XX ст. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.57 | Основні напрями розвитку туризму в Україні у |
| | повоєнний період |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.58 | Стан вітчизняного туризму у 70-80- ті роки XX ст. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.59 | Сучасний стан розвитку туризму в Україні |
| | (90-ті рр.) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.60 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.61 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.62 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.63 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.64 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.65 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.66 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії і країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.67 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.68 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.69 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.70 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.71 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.72 | Загальна постановка оптимізаційних задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.02.73 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03 | Досліджувати попит потенційних споживачів |
| | туристських послуг, використовуючи методики |
| | маркетингових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.01 | Попит та пропозиція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.02 | Раціональний споживчий вибір та формування |
| | ринкового попиту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.03 | Сутність маркетингу та його сучасна концепція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.04 | Система і характеристики сучасного маркетингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.05 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.06 | Ринок туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.07 | Диференціальне числення функції однієї змінної |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.08 | Функції багатьох змінних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.09 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.10 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.11 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.12 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.03.13 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.04 | Визначати перелік туристських послуг для надання |
| | туристам за результатами аналізу |
| | нормативно-правових актів, що регламентують |
| | надання туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.01.04.01 | Законодавчі акти в сфері туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01 | Здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію |
| | інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний|
| | досвід з питань розробки турпродукту, |
| | використовуючи методи наукових досліджень та |
| | сучасні технічні засоби інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.01 | Предмет і методи статистики |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.02 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.03 | Абсолютні та відносні величини |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.04 | Середні й структурні середні показники |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.05 | Наука як продуктивна сила |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.06 | Сутність, предмет, об'єкт та функції науки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.07 | Класифікація наукових знань |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.08 | Основи методології наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.09 | Інформаційна база наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.10 | Методика наукових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.11 | Архітектура та принципи функціонування ПК |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.12 | Автоматизація робочих процесів у комп'ютерному |
| | середовищі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.13 | Технологія роботи у середовищі сучасних |
| | операційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.14 | Технологія створення, редагування та показу |
| | електронних презентацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.15 | Формалізація та алгоритмізація обчислювальних |
| | процесів. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.16 | Технологія створення, редагування та використання |
| | текстових документів, електронних таблиць, діаграм|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.17 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.18 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.19 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.20 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.01.21 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02 | Проводити ідентифікацію, класифікацію та надання |
| | інформації за допомогою програмних і комп'ютерних |
| | засобів, локальних і глобальних мереж |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.01 | Архітектура та принципи функціонування ПК |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.02 | Автоматизація робочих процесів у комп'ютерному |
| | середовищі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.03 | Технологія роботи у середовищі сучасних |
| | операційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.04 | Технологія створення, редагування та показу |
| | електронних презентацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.05 | Формалізація та алгоритмізація обчислювальних |
| | процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.06 | Технологія створення, редагування та використання |
| | текстових документів, електронних таблиць, діаграм|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.07 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.08 | Інформаційні системи і мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.09 | Організація роботи і сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.10 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.02.11 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03 | Розробляти методику маркетингових досліджень |
| | туристичного ринку з метою виявлення потреб |
| | туристів на окремі види туризму, туристські |
| | послуги, використовуючи існуючі методики та |
| | аналізуючи співвідношення попиту і пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.01 | Сутність маркетингу та його сучасна концепція |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.02 | Система і характеристики сучасного маркетингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.03 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.04 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.05 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.06 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.07 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.08 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.09 | Визначення ймовірності події, її основні |
| | властивості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.10 | Випадкові величини та функції розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.11 | Числові характеристики випадкових величин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.12 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.13 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.14 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.03.15 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04 | Складати перспективні програми турів з метою |
| | подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня|
| | відповідності запитам туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.01 | Основні форми та види активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.02 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.03 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.04 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.05 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.06 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.07 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.08 | Географічні аспекти формування туристських |
| | ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.09 | Основні відомості про державу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.10 | Коротка історія формування території України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.11 | Туристський ареал України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.12 | Природні туристські ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.13 | Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду|
| | України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.14 | Антропогенні ресурси України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.15 | Подієвий туризм в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.16 | Комплексна оцінка туристських ресурсів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.17 | Класифікація туристських територій України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.18 | Туристські ресурси Криму та областей |
| | Чорноморсько-Азовського узбережжя |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.19 | Туристські ресурси Карпат |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.20 | Туристські ресурси Поділля |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.21 | Туристські ресурси Полісся |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.22 | Туристські ресурси центрального та східного |
| | регіонів України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.23 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.24 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.25 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.26 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.27 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.28 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.29 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.30 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.31 | Туристська послуга як найбільша складова сфери |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.32 | Сегменти сфери туристських послу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.33 | Організація послуг розміщення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.34 | Організація основного функціонального процесу в |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.35 | Туристські категорії послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.36 | Організація рекреаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.37 | Організація спортивно-оздоровчих послуг. |
| | Організація видовищно-розважальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.38 | Організація інформаційно-пізнавальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.39 | Організація торгово-побутових послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.40 | Організація послуг бізнес-турів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.41 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.42 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.43 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.44 | Комп'ютерні технології у сфері туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.45 | Туризм як сфера діяльності: фактори, що впливають |
| | на розвиток туризму; класифікація туризму; форми і|
| | види туристської діяльності; система управління і |
| | регулювання туристської діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.46 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.47 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.48 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.49 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.50 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.51 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.52 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.53 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.54 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.04.55 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05 | Визначати оптимальні види та проектувати |
| | оптимальні схеми транспортування, використовуючи |
| | різні моделі транспортування та інформацію про |
| | існуючі транспортні мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.01 | Функції багатьох змінних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.02 | Інтегральне числення функцій однієї змінної |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.03 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.04 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.05 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.06 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.07 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.08 | Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних |
| | подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.09 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.10 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.11 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.12 | Організація авіаподорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.13 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.14 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.05.15 | Основні підходи та принципи забезпечення реклами |
| | транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06 | Проектувати тур та розраховувати його калькуляцію,|
| | використовуючи існуючі технології формування |
| | турпродукту та методики калькулювання туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.01 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.02 | Витрати і ціни на продукцію |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.03 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.09 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.10 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.11 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.12 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.13 | Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і|
| | структура |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.14 | Концепції технології гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.15 | Види і зміст технологі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.16 | Технологія гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.17 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення у готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.18 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.19 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.20 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.21 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.22 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.23 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.24 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту та|
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.25 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.26 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.27 | Бухгалтерський облік, його сутність і основи |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.28 | Предмет та метод бухгалтерського обліку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.29 | Облік господарських процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.30 | Формування ціни продажу туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.31 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.32 | Техніко-технологічна база виробництва |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.33 | Стан і перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.34 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.35 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.36 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.06.37 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07 | Проектувати туристську послугу, використовуючи її |
| | вербальну модель та інформацію щодо вимог діючих |
| | стандартів на вид послуги, що проектується |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.01 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.02 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.04 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.05 | Інформаційні технології створення туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.06 | Розподіл та кооперація праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.07 | Проектування робіт і нормування праці по операціях|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.07.08 | Робоче середовище та умови праці, режим роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08 | Проектувати процес обслуговування туристів за |
| | окремими етапами надання послуги, використовуючи |
| | існуючі технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.09 | Соціально-економічне значення ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.10 | Типологія підприємств харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.11 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.12 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.13 | Уніфіковані технології ресторанних послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.14 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.15 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.16 | Структура технологічних процесів експлуатації |
| | приміщень житлового поверху |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.17 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення у готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.18 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.19 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.20 | Розвиток теорії та практики організації послуг |
| | харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.21 | Типологія елементів обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.22 | Проектування послуг харчування та моделювання |
| | процесу надання послуг харчування різним |
| | категоріям споживачів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.23 | Стандартизація та сертифікація послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.24 | Методика підготовки екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.25 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.26 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.27 | Організація екскурсійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.28 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.29 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.30 | Поняття анімації туристської діяльності, її мета, |
| | задачі, роль у підвищенні ефективності туристської|
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.31 | Облік соціально-економічних та |
| | соціально-психологічних факторів формування та |
| | розширення інтересів і підвищення попиту на |
| | послуги туранімації |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.32 | Специфіка анімації окремих типів та видів туризму:|
| | в'їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, |
| | дитячого, сімейного, оздоровчого, спортивного, |
| | пізнавального, релігійного тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.33 | Основні види анімаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.34 | Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.35 | Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, |
| | карнавали) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.36 | Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації|
| | тощо) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.37 | Анімаційні послуги тематичних парків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.38 | Анімація відпочинку туристів в туристських |
| | комплексах |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.02.08.39 | Продуктивність, мотивація та оплата праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01 | Визначати ефективність реалізації турпродукту з |
| | метою обґрунтування доцільності розробки туру, |
| | використовуючи галузеві методики її розрахунку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.01 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.02 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.03 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.04 | Аналіз прибутку і рентабельності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.05 | Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.01.06 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості і |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02 | Формувати відповідне завантаження, обсяги |
| | прибутків, їх розподіл та використання, |
| | використовуючи методики ситуаційного аналізу |
| | макро- і мікросередовища, враховуючи обсяги |
| | надання послуг та чинники, що впливають на |
| | економічний стан турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.01 | Управління підприємством |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.02 | Організація виробництва |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.03 | Виробнича і соціальна інфраструктур |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.04 | Капітал і виробничі фонди |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.05 | Нематеріальні ресурси й активи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.06 | Оборотні кошти |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.07 | Інвестиційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.08 | Економічний механізм діяльності підприємств |
| | туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.09 | Інвестиційна політика туристичної фірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.10 | Капітал, активи та фінансові ресурси турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.11 | Виробничо-технічний потенціал турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.12 | Стратегія розвитку турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.13 | Формування і розподіл прибутку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.14 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.15 | Аналіз фінансового стану підприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.16 | Аналіз прибутку і рентабельності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.17 | Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.18 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.19 | Аналіз виробництва турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.20 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.21 | Аналіз прибутку і рентабельності турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.22 | Аналіз фінансового стану турпідприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.23 | Маргінальний дохід, прибутковість і рентабельність|
| | вітчизняних турпідприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.24 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.25 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.26 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.03.02.27 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01 | Вивчати та аналізувати сукупний попит споживачів |
| | послуг та чинники впливу на нього, користуючись |
| | даними аналізу показників світового та |
| | вітчизняного ринків послуг, статистичної |
| | інформації щодо функціонування підприємств |
| | туристської індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.01 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.02 | Зведення та групування статистичних даних |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.03 | Абсолютні та відносні величини |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.04 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.05 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.06 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.07 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.08 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.09 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.10 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.11 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.12 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.01.13 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02 | Проводити аналіз макро- і мікросередовища |
| | рекреаційного комплексу, моніторинг основних |
| | конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках |
| | туристичних послуг, використовуючи стандартні |
| | методики моніторингу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.01 | Архітектура рекреаційного середовища |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.02 | Планувальна структура рекреаційного регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.03 | Структурно-планувальна організація рекреаційного |
| | району |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.04 | Функціональне зонування рекреаційної території |
| | району |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.05 | Планувальна організації території рекреаційної |
| | зони |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.06 | Види рекреаційних комплексів та їх класифікація |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.07 | Архітектурно-планувальна організація курортних |
| | комплексів, комплексів відпочинку та туристських |
| | комплексів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.08 | Функціонувально-планувальна організація |
| | рекреаційних закладів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.09 | Планувальна організація жилого поверху, приміщень |
| | громадського та адміністративно-господарського |
| | призначення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.10 | Інтер'єр як організований внутрішній простір |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.11 | Основи формування внутрішнього простору |
| | рекреаційних закладів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.12 | Основні складові внутрішнього простору |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.13 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.14 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.15 | Загальна постановка оптимізаційних задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.16 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.17 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.18 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.19 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.20 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.02.21 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03 | Проводити дослідження кон'юнктури ринку та |
| | можливостей підприємства туристської галузі |
| | використовуючи засоби інформаційних технологій та |
| | відповідні методики і прийоми маркетингових |
| | досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.01 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.02 | Інноваційні процеси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.03 | Фінансово-економічні результати й ефективність |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.04 | Фінанси підприємницьких структур |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.06 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.07 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.08 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.09 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.10 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.11 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.03.12 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04 | Виявляти внутрішні часткові диспропорції у |
| | діяльності турпідприємства, здійснювати аналіз |
| | діяльності підприємства та його структурних |
| | підрозділів за певний звітний період, користуючись|
| | даними планової та звітної документації, |
| | статистичними показниками, стандартними методиками|
| | та інструментарієм аналітичної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.01 | Дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.02 | Кореляційно-дисперсійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.03 | Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.04 | Метод і методичні прийоми економічного аналізу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.05 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.06 | Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на |
| | оплату |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.07 | Аналіз довгострокових активів підприємства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.08 | Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх |
| | використання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.09 | Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.10 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації туристичного продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.11 | Аналіз виробництва турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.12 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.13 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.14 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.15 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.16 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.04.17 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05 | Забезпечувати проведення причинно-наслідкового |
| | аналізу претензій та рекламацій клієнтів та |
| | партнерів, давати оцінку якості планування |
| | турпродукту, використовуючи методики аналізу та |
| | планування діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.01 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.02 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.03 | Види аналізу та його інформаційне забезпечення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.04 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.04.05.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01 | Планувати систему заходів щодо забезпечення |
| | необхідної якості турпродукту, застосовуючи |
| | методологічні підходи до оцінки якості турпродукту|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.03 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.04 | Визначення ймовірності події, її основні |
| | властивості |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.05 | Випадкові величини та функції розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.01.06 | Числові характеристики випадкових величин |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02 | Здійснювати багатоваріантні розрахунки цін на |
| | турпродукт на підставі інформації про дію |
| | механізму формування ринкових цін на послуги, |
| | використовуючи доцільні методики ціноутворення та |
| | калькулювання |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.02.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03 | Проектувати найбільш ефективне використання |
| | туристських потоків у часі та просторі на підставі|
| | інформації про переміщення та інтенсивність |
| | туристських потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.01 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.02 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.03 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.04 | Культурно-історичні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.05 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.06 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.07 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.08 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.05.03.09 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01 | Розробляти нові технології галузі, нові туристичні|
| | послуги та визначати соціально-економічний ефект |
| | та екологічні наслідки від їх упровадження на |
| | підставі аналізу ринкових тенденцій |
| | екологозахисних обмежень і змін макро- і |
| | мікросередовища та екології навколишнього |
| | середовища |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.01 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.02 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.03 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.08 | Технологічний процес виробництва ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.09 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.10 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.11 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.12 | Автоматизація технологічних процесів ресторанних |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.13 | Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види |
| | та структура |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.14 | Концепції технології гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.15 | Види та зміст технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.16 | Технологія гостинності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.17 | Планувальна організація технологічних процесів у |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.18 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.19 | Структура технологічних процесів експлуатації |
| | приміщень житлового поверху |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.20 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення в готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.21 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.01.22 | Автоматизація технологічних процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02 | Визначати можливості зарубіжних партнерів щодо |
| | розробки турів, укладати угоди з зарубіжними |
| | споживачами, використовуючи результати досліджень |
| | світового ринку послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.01 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.02 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.03 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.04 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.05 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.06 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.07 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.08 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.09 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.10 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.11 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.12 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.13 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.14 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.15 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.16 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.17 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.18 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії, країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.19 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.20 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.21 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.22 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.23 | Нормативна граматика мови. Аудіювання та мовлення.|
| | Лексичний мінімум |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.24 | Абревіатури фахових термінів у туристській галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.25 | Лексичний мінімум ділових контактів, ділових |
| | зустрічей, ділових нарад |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.02.26 | Лексика, граматика, і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03 | Розробляти проекти нових турів, пропонувати |
| | ефективні форми надання рекреаційних послуг, |
| | враховуючи потенційний попит споживачів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.01 | Маркетингова товарна політика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.02 | Планування нових товарів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.03 | Природні рекреаційні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.04 | Кліматичні і гідромінеральні ресурси |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.05 | Рекреаційне природокористування й охорона природи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.06 | Культурно-історичні ресурс |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.07 | Рекреаційне районування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.08 | Особливості міжнародних рекреаційних потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.09 | Характеристика рекреаційних районів світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.10 | Основні концепції рекреології (гуманоцентровані |
| | концепції, економоцентровані концепції та |
| | антропоекологічна концепція) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.11 | Рекреаційна система: загальні властивості, |
| | структура, види та функції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.12 | Компоненти рекреаційної системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.13 | Природні та урбанізовані рекреаційні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.14 | Технічні системи та системи розселення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.15 | Біосоціальні системи |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.16 | Рекреаційна діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.17 | Рекреаційна діяльність рекреанта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.18 | Основні моделі рекреології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.19 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.20 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.21 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.22 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.23 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.24 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.25 | Предмет, метод і задачі туристського |
| | країнознавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.26 | Програма країнознавчого дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.27 | Глобальні просторові структури та країнознавство |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.28 | Економічний розвиток країн |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.29 | Загальний огляд країн світу |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.30 | Загальна характеристика Європейського, |
| | Американського, Близько-Східного, Африканського, |
| | Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського |
| | туристських макрорегіонів світу (за ВТО) |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.31 | Характеристика туристських країн Північної, |
| | Центральної, Східної Європи, Середземноморських |
| | країн, країн Азії, країн Північної і Латинської |
| | Америки, країн Африки, Австралії, країн Океанії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.32 | Географія туристських країн з метою відпочинку та |
| | розваг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.33 | Географія країн ділового туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.34 | Географія країн релігійного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.35 | Географія країн лікувально-оздоровчого туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.36 | Предмет і методи математичного програмування |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.37 | Системи лінійних рівнянь |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.38 | Матриці. Дії над ними |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.06.03.39 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01 | Розробляти план маркетингових досліджень з метою |
| | визначення сегменту ринку, потенційних споживачів |
| | турпродукту, використовуючи існуючі методики |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.01 | Маркетингові дослідження |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.02 | Маркетингова товарна політика |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.03 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.04 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.05 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.06 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.01.07 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02 | Обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах |
| | змін попиту та якості послуг, використовуючи |
| | методики ціноутворення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.02.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03 | Прогнозувати обсяг і асортимент туристських послуг|
| | за умови залучення нових споживачів, |
| | використовуючи методи прогнозування попиту та |
| | інтенсивність туристських потоків |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.01 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.02 | Ринок туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.03 | Кореляційно-регресійний аналіз |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.04 | Ряди динамік |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.05 | Основні принципи організації туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.06 | Класифікація ринків міжнародного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.07 | Сегментація ринку туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.08 | Організація туризму Європейського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.09 | Індустрія туризму Американського регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.10 | Соціально-економічні умови розвитку |
| | Близько-Східного та Африканського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.11 | Туристські ринки Південно-Азіатського та |
| | Азіатсько-Тихоокеанського регіонів |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.03.12 | Умови формування туристського ринку України |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04 | Коригувати обсяги, асортимент та ціни за одиницю |
| | послуг, що надаються, досліджуючи і прогнозуючи |
| | сезонні коливання, використовуючи методики |
| | визначення сезонних коливань, методи прогнозування|
| | та структуру витрат на одиницю послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.01 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.02 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.03 | Структура ринкової ціни на послуги туристських |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.04 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.05 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.06 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.07 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.08 | Регулювання, прогнозування та планування |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.09 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.10 | Методи маркетингового ціноутворення |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.11 | Формування цін продажу туру |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.12 | Цінова політика туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.13 | Вартість туристського обслуговування та ціни |
| | туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.14 | Механізм регулювання цін на туристичні послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.15 | Маркетингова цінова політика. Методи |
| | маркетингового ціноутворення в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.16 | Ряди динаміки |
|------------+---------------------------------------------------|
|1.07.04.17 | Індексний метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01 | Організовувати підготовку, презентацію і поширення|
| | спеціалізованої туристської інформації, |
| | використовуючи рекламні та PR технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.01 | Маркетингова політика комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.02 | Комплекс маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.03 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.04 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.05 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.06 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.07 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.08 | Просування туристичного продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.09 | Просування та реклама в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.10 | Виставки та ярмарки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.01.11 | Організація як функція управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02 | Формувати попит та просувати туристські послуги на|
| | ринку за результатами маркетингових досліджень і |
| | рекламної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.01 | Маркетингова політика комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.02 | Комплекс маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.03 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.04 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.05 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.06 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.07 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.02.08 | Виставки та ярмарки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03 | Формувати туристську агентську мережу, банк |
| | постійних клієнтів за допомогою комп'ютерних |
| | засобів, локальних і глобальних мереж |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.01 | Стан та перспективи розвитку електронних |
| | інформаційних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.02 | Інформаційні системи та мережі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.03 | Організація роботи та сервіси мережі Інтернет |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.04 | Електронна пошта |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.05 | Сучасні офісні інформаційні технології |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.06 | Поняття інформаційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.07 | Призначення і функції інформаційних систем в |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.08 | Бази даних туристського профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.01.03.09 | Інтернет технології в турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01 | Приймати рішення щодо каналів реалізації |
| | турпродукту на основі вивчення можливостей |
| | потенційних комерційних партнерів на засадах |
| | дотримання основ господарського та міжнародного |
| | права і документоведення та методики ведення |
| | ділових переговорів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.02 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.03 | Методи і нормативна основа реклами туристичного |
| | продукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.04 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.05 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.06 | Правовий режим міжнародної туристичної діяльності.|
| | Міжнародні нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.07 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.08 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.01.09 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02 | Укладати угоди з постачальниками супутніх |
| | туристських послуг, використовуючи зміст та вимоги|
| | договірного права і документоведення та методики |
| | ведення ділових переговорів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.02 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.03 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності. |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.04 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.02.05 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03 | Стимулювати збут турпродукту, використовуючи |
| | методи та прийоми стимулювання попиту та принципи |
| | мотивації збутової діяльності, нерекламні методи |
| | просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.01 | Стимулювання збуту. Особистий продаж в комплексі |
| | маркетингових комунікацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.02 | Мотивація |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.03 | Продуктивність, мотивація та оплата праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.04 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.03.05 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04 | Здійснювати заходи щодо підвищення |
| | конкурентоспроможності турпідприємства на основі |
| | аналізу споживчих якостей турпродукту конкурентів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.01 | Планування в організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.02 | Планування діяльності турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.03 | Основи фінансів підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.04 | Організація грошових розрахунків підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.05 | Грошові надходження підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.04.06 | Обігові кошти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05 | Упроваджувати раціональні прийоми бронювання |
| | туристських послуг за допомогою інформаційних |
| | технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.01 | Призначення і функції інформаційних систем у |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.02 | Стан упровадження інформаційних технологій у |
| | турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.03 | Бази даних туристського профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.04 | Інтернет технології у турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.05 | Інформаційні системи бронювання і резервування |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.05.06 | Глобальні дистрибюторні системи у туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06 | Організовувати підбір, призначати та звільняти на |
| | маршрути кадри, що контактують з туристами, |
| | координують і контролюють виконання програм |
| | обслуговування (гідів-екскурсоводів, інструкторів,|
| | аніматорів, методистів тощо), використовуючи |
| | результати психологічного аналізу працівника та з |
| | дотриманням методик добору, наймання та звільнення|
| | кадрів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.01 | Лідерство |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.02 | Комунікації в системі управління організацією |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.03 | Добір кадрів, наймання персоналу. |
| | Організаційно-розпорядчі документи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.04 | Психологічний аналіз особи працівника |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.05 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.02.06.06 | Вивільнення персоналу, плинність кадрів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01 | Виявляти та реєструвати претензії, скарги, |
| | рекламації зі сторони споживачів туристських |
| | послуг, організовувати та проводити заходи, що |
| | спрямовані на їх усунення на підставі методик |
| | загального менеджменту якості та з використанням |
| | інструментів контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02 | Перевіряти виконання прийнятих рішень з визначених|
| | моделей та методів усунення претензій та |
| | рекламацій, застосовуючи методики прийняття рішень|
| | та специфіки ведення претензійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.01 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.02 | Управлінський контроль |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.03.02.03 | Ефективність управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01 | Вивчати можливості закордонних та вітчизняних |
| | партнерів, використовуючи прямі контакти на мові |
| | партнерів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.01 | Мовні моделі звертання ввічливості, вибачення, |
| | погодження |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.02 | Елементи усного перекладу інших ділових контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.03 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.04 | Діловий етикет ділового листування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.05 | Дослідження друкованої іншомовної оригінальної |
| | літератури та розширення лексико-граматичних |
| | навичок |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.06 | Методи та лінгвістичні особливості анотування та |
| | реферування іншомовних джерел |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.07 | Основи перекладу професійно-орієнтовних іншомовних|
| | джерел |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.08 | Комп'ютерний переклад. Лексичний мінімум |
| | комп'ютерних технологій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.01.09 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02 | Проводити ділові переговори із зарубіжними |
| | партнерами, підтримувати ділові контакти, |
| | використовуючи технічні засоби, зв'язки, |
| | інформаційні технології у тому числі іноземними |
| | мовами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.01 | Нормативна граматика мови. Аудіювання та мовлення.|
| | Лексичний мінімум |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.02 | Ознайомче та пошукове читання з визначеною |
| | швидкістю без словника |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.03 | Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих |
| | слів (із використанням словника) |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.04 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.05 | Структура діалогу загальнонаукового характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.06 | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.07 | Лексичний мінімум ділових контактів, ділових |
| | зустрічей, ділових нарад |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.08 | Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, |
| | погодження |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.09 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.02.10 | Інтернет технології в туристичному бізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03 | Брати участь в укладанні угоди із зарубіжними та |
| | вітчизняними партнерами та забезпечувати їх |
| | реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного|
| | та договірного права |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.01 | Правовий режим міжнародної туристської діяльності.|
| | Міжнародні нормативні акти |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.02 | Регламентація міжнародної туристської діяльності у|
| | законодавстві України |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.03 | Правове регулювання зовнішньоекономічної |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.04 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.05 | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.06 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.03.07 | Діловий етикет ділового листування |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04 | Співпрацювати з фінансово-кредитними установами, |
| | страховими компаніями, консульствами і |
| | представництвами в межах посадових обов'язків, |
| | використовуючи регламентуючі документи на засадах |
| | договірного права |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.01 | Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова |
| | система |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.02 | Фінанси підприємницьких структур |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.03 | Державні та місцеві фінанси |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.04 | Фінансова політика і фінансові механізми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.05 | Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки |
| | державного бюджету |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.06 | Податки і податкова систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.07 | Державні цільові фонди. Державний кредит і |
| | державний борг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.08 | Страхування і страховий ринок |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.09 | Оподаткування підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.10 | Кредитування підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.11 | Оцінювання фінансового стану підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.12 | Фінансове планування на підприємствах |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.13 | Фінансова санація підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.14 | Фінансова політика турфірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.15 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.04.16 | Порядок складання звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05 | Взаємодіяти з виробниками туристських послуг; |
| | засобами розміщення, підприємствами харчування, |
| | транспорту, екскурсійними бюро, музеями, |
| | спортивними установами, іншими закладами |
| | рекреаційно-курортної сфери, сфери культури тощо з|
| | дотриманням правил ведення договірної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.01 | Поняття і сутність менеджменту |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.02 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.03 | Інформаційні технології в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.06 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.07 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.08 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.09 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.10 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.04.05.11 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.01 | Формувати систему документів-регламентів |
| | регулювання організаційних відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.01.01 | Добір кадрів, наймання персоналу. |
| | Організаційно-розпорядчі документи. Документи з |
| | особового складу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02 | Раціонально організовувати та вести власний |
| | сегмент документообороту, власний архів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02.01 | Час як ресурс |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.02.02 | Планування особистої праці, організація робочого |
| | місця |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03 | Розраховувати ефективність використання оргтехніки|
| | та потребу в ній, при організації діловодства, |
| | використовуючи можливості комп'ютерних технологій |
| | та існуючі методики оцінки ефективності |
| | використання оргтехніки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.01 | Розподіл та кооперація праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.02 | Проектування робіт і нормування праці по операціях|
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.03 | Робоче середовище та умови праці, режим роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.05.03.04 | Спеціальні інформаційні програми туристичних |
| | підприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01 | Визначати потенційно небезпечні ділянки |
| | виробництва, види виробничих процесів та елементи |
| | природного середовища, що можуть створювати |
| | загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, |
| | застосовуючи методи спостереження та контролю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.01 | Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних |
| | ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.02 | Методи спостереження та контролю |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.01.03 | Методи визначення джерел небезпеки |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02 | Планувати запобіжні заходи на підставі відомостей |
| | щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, |
| | видів виробничих процесів та елементів природного |
| | середовища за допомогою типових інструкцій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.01 | Порядок розробки декларації про безпеку |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.02 | Класифікація надзвичайних ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.03 | Єдина державна система запобігання і реагування на|
| | надзвичайні ситуації техногенного та природного |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.04 | Фінансові та матеріальні резерви для запобігання |
| | та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.02.05 | Практична підготовка та відпрацювання дій за |
| | планами реагування на надзвичайні ситуації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03 | Забезпечувати оперативне приймання сигналів про |
| | виникнення небезпеки та їх розпізнавання |
| | персоналом об'єкту при загрозі виникнення |
| | надзвичайної ситуації за допомогою штатних та |
| | індивідуальних джерел інформації |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03.01 | Системи централізованого та локального оповіщення |
| | населення |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.03.02 | Порядок надання інформації у сфері захисту |
| | населення та територій |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04 | Організовувати встановлення виду і ступеня |
| | зараження об'єкта радіоактивними, біологічними та |
| | небезпечними хімічними речовинами в умовах |
| | надзвичайної ситуації з урахуванням планових |
| | документів цивільного захисту об'єкту |
| | господарювання, використовуючи табельні прилади, |
| | інструкції та (за необхідності) транспортні засоби|
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.01 | Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної |
| | небезпек |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.02 | Прилади для визначення виду і ступеню зараження |
| | об'єкта радіоактивними, біологічними та |
| | небезпечними хімічними речовинами |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.03 | Організація позначення межі зон зараження |
| | відповідно до їх типів та рівня |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.06.04.04 | Положення, інструкції про порядок ведення |
| | документації при радіаційному, біологічному та |
| | хімічному контролі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2. 07.01 | Організовувати дотримання вимог безпеки праці |
| | учасниками трудового процесу на підставі |
| | технологічної документації, використовуючи чинну |
| | нормативно-правову базу з питань охорони праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.01 | Управління охороною праці, інструктажі з питань |
| | охорони праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.02 | Вимоги безпеки до технологічного обладнання та |
| | процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.03 | Електробезпека та пожежна безпека |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.04 | Аналіз стану безпеки праці в галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.01.05 | Основи фізіології праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|2. 07.02 | Організовувати дотримання санітарно-гігієнічних |
| | вимог учасниками трудового процесу на підставі |
| | технологічної документації, використовуючи чинну |
| | нормативно-правову базу |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.01 | Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в |
| | технологічному процесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.02 | Вплив шкідливих речовин на здоров'я працюючих |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.03 | Аналіз та профілактика професійних захворювань в |
| | галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|2.07.02.04 | Основи фізіології праці |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01 | Визначати політику в галузі якості послуг з |
| | урахуванням вимог галузевих стандартів |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.04 | Виробництво, якість і конкурентоспроможність |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.01.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02 | Впроваджувати наукові методи управління якістю |
| | туристських послуг, використовуючи методики |
| | загального управління та управління якістю |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.01 | Поняття і сутність менеджменту |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.02 | Прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.03 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.04 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.05 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.02.06 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03 | Формувати банк стандартів, технічних умов, |
| | слідкувати за змінами з питань стандартизації |
| | якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.01 | Поняття інформаційних систем |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.02 | Призначення і функції інформаційних систем у |
| | туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.03 | Стан упровадження інформаційних технологій у |
| | турбізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.03.04 | Бази даних туристичного профілю |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04 | Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг |
| | споживчої якості туристських послуг конкурентів, |
| | досліджувати реакцію споживачів на якість послуг, |
| | використовуючи нормативи якості туристських послуг|
| | та методики маркетингових досліджень |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.04 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.04.05 | Вибірковий метод |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05 | Вносити рекомендації з введення нових чи змін |
| | існуючих вимог щодо якості туристських послуг, |
| | використовуючи діючи нормативи якості туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.04 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|3.01.05.05 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01 | Розробляти різні види туристських маршрутів з |
| | урахуванням рекреаційних, пізнавальних та інших |
| | потреб індивіда на підставі знань рекреаційних |
| | ресурсів, комплексів соціокульторологічних |
| | характеристик рекреаційного регіону |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.01 | Методика підготовки маршрутів з активними формами |
| | пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.02 | Методи і способи орієнтування на місцевості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.03 | Перша медична допомога в поході |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.04 | Фізична і технічна підготовка туристів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.05 | Тактика проведення туристської подорожі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.06 | Психолого-педагогічні аспекти проведення походу та|
| | забезпечення безпеки на маршруті |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.07 | Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика|
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.08 | Гірський туризм. Альпінізм. Спелеотуризм. Кінний |
| | туризм |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.09 | Лижний туризм та його характеристика |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.10 | Екстремальні типи походів активного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.11 | Регіональні особливості активного туризму в |
| | Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.12 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.13 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.14 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.15 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.16 | Організація послуг розміщення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.17 | Організація основного функціонального процесу в |
| | готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.18 | Туристські категорії послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.19 | Організація рекреаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.20 | Організація спортивно-оздоровчих послуг. |
| | Організація видовищно-розважальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.21 | Організація інформаційно-пізнавальних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.22 | Організація торгово-побутових послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.01.23 | Організація послуг бізнес-турів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02 | Розробляти різні види екскурсій з урахуванням |
| | пізнавальних потреб індивіда на підставі знань |
| | екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, |
| | культури, релігії рекреанта, існуючих технологій |
| | розробки екскурсійної програми, методик проведення|
| | екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.01 | Історія екскурсійної справи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.02 | Туристсько-екскурсійні організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.03 | Класифікація екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.04 | Методика підготовки екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.05 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.06 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.07 | Організація екскурсійної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.08 | Професійна майстерність екскурсовода |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.09 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.02.10 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03 | Розробляти різні види транспортних подорожей з |
| | урахуванням рекреаційних потреб індивіда на |
| | підставі знань з технології та організації |
| | транспортних послуг, існуючих транспортних схем |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.01 | Загальна постановка оптимізацій них задач |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.02 | Транспортна задача |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.03 | Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних |
| | подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.04 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.05 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.06 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.07 | Організація авіаподорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.08 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.09 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.03.10 | Основні підходи та принципи забезпечення реклами |
| | транспортних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04 | Розробляти різні види спеціалізованого відпочинку |
| | та розваг з урахуванням рекреаційних потреб |
| | індивіда на підставі знань туристських та |
| | рекреаційних ресурсів регіону надання послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.01 | Поняття анімації туристської діяльності, її мета, |
| | задачі, роль у підвищенні ефективності туристської|
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.02 | Облік соціально-економічних та |
| | соціально-психологічних факторів формування та |
| | розширення інтересів і підвищення попиту на |
| | послуги туранімації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.03 | Специфіка анімації окремих типів та видів туризму:|
| | в'їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, |
| | дитячого, сімейного, оздоровчого та спортивного, |
| | пізнавального та релігійного тощо |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.04 | Основні види анімаційних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.05 | Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.06 | Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, |
| | карнавали) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.07 | Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації|
| | тощо) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.08 | Анімаційні послуги тематичних парків |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.01.04.09 | Анімація відпочинку туристів в туристських |
| | комплексах |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01 | Складати технологічні карти на окремі етапи |
| | надання послуги в межах процесу обслуговування |
| | туристів, використовуючи існуючі технології |
| | надання туристських послуг, правила складання та |
| | вимоги до змісту технологічної документації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.01 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.02 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.06 | Допоміжний технологічний процесс туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.01.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02 | Складати технологічну документацію (технологічну |
| | карту туристської подорожі, графік завантаження |
| | турпідприємства, інформаційний листок до |
| | турпутівки тощо), використовуючи типові форми та |
| | правила їх складання за результатами проектування |
| | пакету туристичних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процессу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.02.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03 | Оформляти виїзні документи індивідуальних |
| | туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог |
| | чинного законодавства |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.06 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.03.07 | Порядок оформлення виїзду українських громадян за |
| | кордон |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04 | Проводити розрахунки страхових тарифів на підставі|
| | нормативно-правової бази з питань страхування та |
| | особливостей страхування майна і життя в Україні |
| | та за кордоном |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04.01 | Страхування і страховий ринок |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.04.02 | Розрахунок страхових тарифів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05 | Здійснювати економічно обґрунтоване коригування |
| | цін на підставі розуміння дії механізму формування|
| | ринкових цін на послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.01 | Витрати і ціни на продукцію |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.02 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації продукції |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.03 | Цінова політика туристичної фірми |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.04 | Вартість туристичного обслуговування та ціни |
| | турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.05 | Механізм регулювання цін на туристичні послуги |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.06 | Економічна сутність, об'єктивна основа, роль і |
| | функції ціни на товари і послуги; система |
| | класифікації цін на товари і послуги споживчого |
| | ринку |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.07 | Принципи і методи регулювання цін та особливості |
| | сучасної цінової політики в Україні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.08 | Структура ринкової ціни на послуги турпідприємств |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.09 | Механізм формування ринкових цін на послуги, |
| | особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ|
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.10 | Формування ціни відповідно до дії закону попиту і |
| | пропозиції |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.11 | Практика формування ціни на послуги туристської |
| | індустрії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.12 | Цінова політика підприємств туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.05.13 | Аналіз витрат на виробництво, собівартості та |
| | реалізації турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06 | Організовувати ведення бухгалтерського обліку та |
| | визначати фінансові результати від здійснення |
| | туристської діяльності, використовуючи нормативну |
| | базу з організації та ведення бухгалтерського |
| | обліку та діючі методики обліку господарських |
| | операцій з активами і пасивами підприємства, в |
| | умовах функціонування турпідприємства без апарату |
| | управління |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.01 | Бухгалтерський облік, його сутність і основи |
| | організації |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.02 | Предмет і метод бухгалтерського обліку. Форми |
| | бухгалтерського облік |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.03 | Облік господарських процесів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.04 | Види бухгалтерської звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.05 | Порядок складання звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.06 | Організація бухгалтерського обліку |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.07 | Фінансовий облік необоротних активів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.08 | Фінансовий облік оборотних активів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.09 | Фінансовий облік капіталу і зобов'язань |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.10 | Формування фінансової звітності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.11 | Облік діяльності туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.12 | Облік діяльності турагента |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.02.06.13 | Облік діяльності інших суб'єктів, що надають |
| | турпослуги (розміщення, харчування, екскурсійні, |
| | розважальні та інші) |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01 | Проводити тестування споживачів турпродукту, |
| | використовуючи інформацію про функціонування |
| | системи надання туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.01.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02 | Виявляти та оперативно усувати виявлені недоліки в|
| | ході надання туристських послуг, використовуючи |
| | методи контролю процесу споживання, а також методи|
| | і моделі прийняття управлінських рішень |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.02 | Підготовка до розробки управлінського рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.03 | Розробка управлінського рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.04 | Прийняття рішення, реалізація, аналіз результату |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.05 | Автоматизація процесу прийняття управлінського |
| | рішення |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.02.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03 | Оперативно корегувати окремі операції |
| | технологічних процесів, здійснювати контроль за |
| | штрафними санкціями згідно з договорами і |
| | путівками, використовуючи існуючі технології |
| | формування та надання туристських послуг, правила |
| | ведення претензійної роботи та стандарти |
| | фінансової дисципліни |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.01 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.02 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.03 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.04 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.05 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.06 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.07 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.08 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.09 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.10 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.03.03.11 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01 | Здійснювати пошук перспективних партнерів зі збуту|
| | турпродукту, використовуючи основні форми продажу |
| | туристичного продукту, схеми просування продукту |
| | туроператора, методи і нормативні основи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництва, реалізації, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.02 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.03 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.06 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.07 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.08 | Управління каналами розподілу |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.09 | Методи і нормативна основа реклами турпродукту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.10 | Тактичні рішення щодо реклами |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.11 | Нерекламні методи просування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.12 | Стимулювання продажу і пропаганда туристичного |
| | продукту. Каталог туроператора |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.13 | Інтернет технології в туристичному бізнесі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.14 | Глобальні дистриб'юторські системи в туризмі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.15 | Абревіатури фахових термінів у туристичній галузі |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.16 | Структура діалогу загальнонаукового характеру |
| | Особливості діалогу професійно-орієнтованого |
| | характеру |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.01.17 | Лексика, граматика і синтаксис при діловому |
| | листуванні |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02 | Укладати договори про співробітництво, |
| | використовуючи правила ведення договірної роботи |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процес виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.06 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.07 | Технологічні цикли комерційної діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.04.02.08 | Автоматизація технологічних процесів туристських |
| | послуг. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01 | Здійснювати контроль операцій процесу |
| | обслуговування клієнтів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.01 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.02 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.03 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.04 | Комп'ютерні технології в сфері туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.05 | Загальний менеджмент якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.01.06 | Інструменти контролю якості |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02 | Контролювати виконання укладених угод |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.01 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.02 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу виробництва туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.03 | Туроператорська діяльність |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.04 | Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні |
| | цикли процесу реалізації туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.05 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.02.06 | Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація |
| | телефонних контактів |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03 | Контролювати дотримання програм перебування, |
| | протокольних заходів, правильність оформлення |
| | турдокументації, правильність бронювання й |
| | оформлення послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.01 | Управлінський контроль |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.02 | Уніфіковані технології туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.03 | Основні технологічні процеси туристської |
| | діяльності: виробництво, реалізація, споживання |
| | туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.04 | Турагентська діяльність. Споживання туристських |
| | послуг. Обслуговуючий технологічний процес |
| | туристської діяльності. Технологічні цикли |
| | партнерських відносин |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.05 | Допоміжний технологічний процес туристської |
| | діяльності |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.06 | Особливості технологічного процесу надання послуг |
| | харчування: мешканцям готельних комплексів; |
| | туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам|
| | конгресного туризму |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.07 | Технологія обслуговування за типом "кейтеринг" |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.08 | Уніфіковані технології ресторанних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.09 | Структура технології готельного обслуговування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.10 | Структура і зміст технологічного процесу приймання|
| | і розміщення в готельному підприємстві |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.11 | Уніфіковані технології готельних послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.12 | Нормативи якості туристських послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.13 | Нормативні вимоги до якості послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.14 | Культура обслуговування і якість послуг |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.15 | Стандартизація та сертифікація послуг харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.16 | Організаційно-правова та нормативно-технічна |
| | документація, що регулює роботу підприємств |
| | харчування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.17 | Методика та техніка проведення екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.18 | Особливості проведення різних видів екскурсій |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.19 | Організація екскурсійної робот |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.20 | Професійна майстерність екскурсовода |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.21 | Особливості проведення екскурсій в музеях |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.22 | Методичне забезпечення екскурсії |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.23 | Організація послуг залізничного транспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.24 | Організація подорожей з використанням |
| | автотранспорту |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.25 | Організація водних подорожей |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.26 | Організація авіаподорожей. |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.27 | Принципи формування туристських маршрутів з |
| | різними засобами пересування |
|------------+---------------------------------------------------|
|4.05.03.28 | Принципи формування бізнес-плану туристської фірми|
| | з реалізації транспортних послуг |
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.