Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Пенсійне забезпеченняПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення ( 284 ) (О безотлагательных мероприятиях по подготовке и проведению реформы пенсионного обеспечения)
Про недержавне пенсійне забезпечення ( 1057-IV ) (О негосударственном пенсионном обеспечении)
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 224/30 ) (Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий соответственно Закону Украины "Про пенсионное забезпечення")
Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1931-XII ) (О порядке введения в действие Закона Украины "Про пенсионное забезпечення")
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у раз... ( 257 ) (Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, пребывание на которых дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в раз...)
Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування ( 108/182/137 ) (О порядке погашения задолженности из выплаты пенсий путем выдачи по желанию пенсионеров товаров (предоставление услуг), переданных в счет сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення ( 583 ) (Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения)
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1415 ) (О дополнении пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 18 сентября 2004 г. N 1215)
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо коштів, внесених на пенсійні вклади) ( 1789-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О налоге из доходов физических лиц" (относительно средства, внесенных на пенсионные вклады))
Про затвердження Порядку прийняття Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися ( 183 ) (Об утверждении Порядка принятие Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины решение за повесткой дня собрания основателей негосударственного пенсионного фонда, которые не состоялось)
Про сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійного страхування в Україні ( 1700-IV ) (О современном состоянии пенсионного обеспечения и внедрения пенсионного страхования в Украине)
Про порядок узагальнення зауважень і пропозицій трудових колективів і громадян по проекту Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР" ( 308 ) (О порядке обобщения замечаний и предложений трудовых коллективов и граждан по проекту Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР")
Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення ( 284 ) (О неотложных мероприятиях по подготовке иd проведения реформы пенсионного обеспечения)
Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у раз... ( 257 ) (Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников предприятий, учреждений, организаций, высших учебных заведений ІІІ-І уровней аккредитации, пребывание на которые дает право на назначение пенсии и выплату денежной помощи в раз...)
Про проекти постанов Верховної Ради України у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" ( 1489-IV ) (О проектах постановлений Верховной Рады Украины в связи с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 года N 1783 "О мероприятиях по улучшению пенсионного обеспечения граждан")
Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недер... ( 178 ) (Об утверждении Порядка представление администратором негосударственного пенсионного фонда информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины о заключении советом негосударственного пенсионного фонда договоров о предоставлении финансовых услуг недрал...)
Про затвердження Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ( 187 ) (Об утверждении Порядка представление рекламных материалов относительно услуг по негосударственному пенсионному обеспечению к Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины)
Про затвердження Порядку внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 127 ) (Об утверждении Порядка внесение в Государственный реестр финансовых учреждений информации о пенсионных фондах, которые созданные к вступлению в силу Законом Украины "Про негосударственное пенсионное обеспечение")
Про недержавне пенсійне забезпечення ( 1057-IV ) (Про негосударственное пенсионное обеспечение)
Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1111-IV ) (О внесении изменения в статью 14 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1110-IV ) (О внесении изменения в статью 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
Про направлення проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення на повторне друге читання ( 960-IV ) (О направлении проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение на повторное второе чтение)
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 838-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 779-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений к Закону Украины "О пенсионном обеспечении")
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення ( 613-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам пенсионного обеспечения)
Про внесення змін до пункту 5 Положення про Державну раду з питань пенсійної реформи ( 139/2003 ) (О внесении изменений в пункт 5 Положение о Государственном совете по вопросам пенсионной реформы)
Про прийняття за основу проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення ( 446-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение)
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 459-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 286-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 285-IV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про заходи щодо підвищення ефективності управління фінансами пенсійного забезпечення ( 1349 ) (О мероприятиях по повышению эффективности управление финансами пенсионного обеспечения)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2001 р. N 1563 ( 1115 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2001 г. N 1563)
Про підвищення розмірів пенсій окремим категоріям пенсіонерів, які працювали на підземних роботах ( 1563 ) (О повышении размеров пенсий отдельным категориям пенсионеров, которые работало на подземных роботах)
Про внесення змін до Положення про Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи ( 991 ) (О внесении изменений в Положение о Координационном центре по вопросам осуществления пенсионной реформы)
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 224/30 ) (Об утверждении Порядка представление и оформление документов для назначения (перерасчета) пенсий соответственно Закону Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України з питань пенсійного забезпечення ( 685 ) (О признании такими, что утратили действие, решений Правительства Украины по вопросам пенсионного обеспечения)
Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення ( 583 ) (Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения)
Методичні рекомендації щодо застосування положень статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування ( 481/79/61 ) (Методические рекомендации относительно применения положений статьи 21 Закона Украины 'О службе в органах местного самоуправления' при решении вопросов пенсионного обеспечения должностных лиц местного самоуправления)
Конвенція про пенсії морякам N 71 (Конвенция о пенсиях морякам N 71)
Щодо права на пенсію ( 01-3/784-02-1 ) (Относительно права на пенсию)
Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України ( 1-14/1349 ) (Об основных направлениях реформирования системы пенсионного обеспечения население Украины)
Про затвердження заходів щодо реалізації Послання Президента України Л.Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України" на 2001-2004 роки ( 583-р ) (Об утверждении мероприятий по реализации Послания Президента Украины Л.Д. Кучмы к Верховной Раде Украины и Кабинета Министров Украины 'Об основных направлениях реформирования системы пенсионного обеспечения население Украины' на 2001-2004 года)
Про прийняття за основу проекту Закону України про недержавне пенсійне забезпечення ( 2802-III ) (О принятии за основу проекта Закона Украины про негосударственное пенсионное обеспечение)
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян ( 2812-III ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений и дополнений к некоторым законодательным актам относительно пенсионного обеспечения граждан)
Про прийняття за основу проекту Закону України про доповнення статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 2698-III ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о дополнении статьи 88 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов"язаних із достроковим виходом працівників на пенсію ( 331/39 ) (Об утверждении Порядка возмещение Пенсионному фонду Украины из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы затрат, связанных с досрочным выходом работников на пенсию)
Про робочу групу з підготовки проекту позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України щодо впровадження пенсійної реформи в Україні ( 189/2001-рп ) (О рабочей группе из подготовки проекта внеочередного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины относительно внедрения пенсионной реформы в Украине)
Про першочергові заходи щодо подальшого проведення пенсійної реформи ( 102-р ) (О первоочередных мероприятиях по дальнейшему проведению пенсионной реформы)
Про план дій щодо організаційного та інформаційного забезпечення проведення пенсійної реформи ( 57-р ) (О плане дои относительно организационного и информационного обеспечения проведения пенсионной реформы)
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 2278-III ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 2176-III ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про затвердження графіка погашення заборгованості із збору на обов"язкове державне пенсійне страхування ( 200-р ) (Об утверждении графика погашение задолженности из сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
Про прийняття за основу проекту Закону України про доповнення статті 21 та нову редакцію статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1527-III ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о дополнении статьи 21 и новую редакцию статьи 65 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про затвердження Жулинського М.Г. керівником міжвідомчої робочої групи з координації роботи та підготовки проектів рішень щодо проведення пенсійної реформи ( 65-р ) (Об утверждении Жулинського М.Г. руководителем межведомственной рабочей группы из координации работы и подготовки проектов решений относительно проведения пенсионной реформы)
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. N 272 ( 1222-р ) (О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 6 апреля 1999 г. N 272)
Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області ( 1902 ) (О ходу пенсионной реформы в Украине с учетом результатов проведения эксперимента из назначения пенсий органами Пенсионного фонда в Львовской области)
Про проект Закону України про недержавні пенсійні фонди ( 1031-XIV ) (О проекте Закона Украины про негосударственные пенсионные фонды)
Про порядок погашення заборгованості з виплати пенсій шляхом видачі за бажанням пенсіонерів товарів (надання послуг), переданих у рахунок збору на обов"язкове державне пенсійне страхування ( 108/182/137 ) (О порядке погашения задолженности из выплаты пенсий путем выдачи по желанию пенсионеров товаров (предоставление услуг), переданных в счет сбора на обязательное государственное пенсионное страхование)
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 980-XIV ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Словник кодів підстав для визначення права на пенсію ( 11/2178 ) (Словарь кодов подставь для определения права на пенсию)
Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 р. N 1810 ( 361-р ) (О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 1998 г. N 1810)
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 360-XIV ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 304-XIV ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про внесення змін до деяких указів Президента України ( 997/98 ) (О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины)
Про мобілізацію додаткових коштів на фінансування соціальних виплат ( 654/98 ) (О мобилизации дополнительных средств на финансирование социальных выплат)
Про план заходів організаційно-правового та інформаційно-технічного забезпечення виконання Указу Президента України від 13 квітня 1998 р. N 291 ( 970 ) (О плане мероприятий организационно-правового и информационно-технического обеспечения выполнения Указа Президента Украины от 13 апреля 1998 г. N 291)
Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні ( 291/98 ) (Об Основных направлениях реформирования пенсионного обеспечения в Украине)
Про збереження деяких прав у зв"язку з виходом на пенсію ( 450-р ) (О сохранении некоторых прав в связи с выходом на пенсию)
Про збереження прав за Климпушем О.Д. ( 384-р ) (О сохранении прав за Климпушем О.Д.)
Про надання прав Кочевих І.П. ( 383-р ) (О предоставлении прав Кочевих И.П.)
Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 700/97-ВР ) (Об информации Кабинета Министров Украины о ходу выполнения Закона Украины 'О внесении изменений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про обчислення пенсій інвалідам-чорнобильцям ( 06-879 ) (О вычислении пенсий инвалидам-чернобыльцам)
Про проект Закону України про внесення змін до статей 19 і 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 191/97-ВР ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений в стати 19 и 64 Закона Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 552/96-ВР ) (О проекте Закона Украины о внесении изменений и дополнений в Закон Украины 'О пенсионном обеспечении')
Про стан виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" ( 931 ) (О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 12 мая 1996 г. N 333 'О неотложных мероприятиях по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат')
Про порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 листопада 1992 року ( 16 ) (О порядке вычисления пенсий, что назначаются после 1 ноября в 1992 году)
Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС ( 1155 ) (Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии нетрудящимся пенсионерам, высвобожденным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС)
Про внесення доповнень та змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66 ( 94 ) (О внесении дополнений и изменений к приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 22.03.2000 N 66)
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.2000 N 66 ( 297 ) (О внесении изменений к приказу Министерства труда и социальной политики Украины от 22.03.2000 N 66)
Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення ( 943 ) (О дополнительных мероприятиях по повышению уровня пенсионного обеспечения)
Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 224/30 ) (Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий соответственно Закону Украины "Про пенсионное забезпечення")
Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад ( 319/144 ) (Об утверждении Порядка выдачи справок о заработной плате для пересчета пенсий государственным служащим в случае ликвидации органов, из которых лицо вышло на пенсию, а также переименование (отсутствия) должностей)
Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат ( 2105-IV ) (О некоторых вопросах финансирования социальных выплат и связанных с ними административных расходов)
Про підвищення рівня пенсійного забезпечення ( 1215 ) (О повышении уровня пенсионного обеспечения)
Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат ( 2105-IV ) (О некоторых вопросах финансирования социальных выплат и связанных с ними административных затрат)
Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1110-IV ) (О внесении изменения в статью 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 2356-XII ) (О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении")
Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов"язаних з ( 202 ) (Об утверждении Списка работ и профессий, которые дают право на пенсию независимо от века при непосредственной занятости на протяжении полного рабочего дня на подземных и открытых горных роботах (включая личный состав горноспасательных частей), связанных с)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 347 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 г. N 393)
Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з обов"язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціа ( 1251 ) (О состоянии и дополнительных мерах относительно выплаты пенсий, погашение задолженности из обязательных платежей к государственного и местным бюджетам, недоимки к Пенсионному фонду id Фонда для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и соціа)
Про призначення пенсії Жукову О.І. ( 418-р ) (О назначении пенсии Жукову О.И.)
Про призначення пенсії Пічужкіну М.С. ( 91-р ) (О назначении пенсии Пічужкіну М.С.)
Про призначення пенсії Колеснику Ф.Д. ( 90-р ) (О назначении пенсии Колеснику Ф.Д.)
Про призначення пенсії Пильникову М.О. ( 89-р ) (О назначении пенсии Пильникову М.О.)
Про призначення пенсії Колеснику М.П. ( 359-р ) (О назначении пенсии Колеснику М.П.)
Про врегулювання питання призначення пенсій державним службовцям у зв'язку з інвалідністю та втратою годувальника на випадок смерті державного службовця ( 181/40 ) (Об урегулировании вопроса назначения пенсий государственным служащим в связи с инвалидностью и потерей кормильца на случай смерти государственного служащего)
Про внесення зміни до пункту 1 Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 1240 ) (О внесении изменения в пункт 1 Порядка вычисления пенсий по инвалидности, которая настала вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы)
Про зміну пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 728 ( 98 ) (Об изменении пункта 5 постановления Кабинета Министров Украины от 20 октября 1994 г. N 728)
Про врегулювання питання призначення пенсій державним службовцям у зв"язку з інвалідністю та втратою годувальника на випадок смерті державного службовця ( 181/40 ) (Об урегулировании вопроса назначение пенсий государственным служащим в связи с инвалидностью и потерей кормильца на случай смерти государственного служащего)
Про затвердження Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв"язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 1492 ) (Об утверждении Порядка вычисление пенсий по инвалидности, которая настала вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы)